بررسی ترکیب شیمیایی و اثر ضد میکروبی اسانس گیاه نعناع فلفلی(Mentha piperita)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperita یکی از گیاهان دارویی پر مصرف است که علاوه بر آثار درمانی به عنوان طعم دهنده در تولید محصولات غذایی مختلف
بکار می رود. در این بررسی پس از جم عآوری و خشک کردن بر گهای گیاه، به روش تقطیر با آب (Hydro distillation) توسط دستگاه کلونجر (Clevenger apparatus) اسانس گیاه استخراج شده و شناسایی ترکیبات اسانس به کمک دستگاهGC-MS صورت پذیرفت. اثرات ضد میکروبی اسانس نیز با تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) به روش رقیق سازی در محیط آگار (Agar dilution method) بررسی شد. مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس عبارت بودند از: منتول 39/81%منتون 19/55%نئو منتول 8/83%متیل استات 8/64%و 1 و 8 -سینئو 5/81 میزان حداقل غلظت بازدارندگی اسانس بر روی باکتری های استافیلوکوکوسآرئوس، اشرشیا کولی و سالمونلا تیفی بترتیب 150، 300، 250 پی پی ام بدست آمد

کلیدواژه‌ها