رشد تکوینی کام نرم در جنین شتر یک کوهانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

برای بررسی مورفوژنز یا رشد تکوینی دولاآ (قسمتی از کام نرم ) در جنین شتر یککوهانه، تعداد 122 جنین از سن 2 تا 13 ماه انتخاب شدند . نحوه کار بدین شکل بود که ابتدا رحم آبستن شتر از کشتارگاه یزد تهیه و بعد از باز نمودن رحم ها، جنین ها را بیرون آورده و سن آنها بر اساس معیار CRL محاسبه گردید. سپس سر جنین ها را جدا کرده و در آزمایشگاه پس از باز کردن فک بالا و پایین، طول، عرض و ضخامت دولاآ  با خط کش و کولیس اندازه گیری شد. یافته های فوق بر اساس آزمون آماری student t test بین جنین نر و ماده در هر سن مورد آنالیز قرار گرفت، همچنین دولاآ از لحاظ وجود سوراخ و ته کیسه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بررسی های ماکروسکوپیک
نشان داد که دولاآ در ماه سوم جنینی شروع به شکل گیری می کند و در هر دو جنس
رشد یکسانی دارد 

کلیدواژه‌ها