بررسی فراوانی کراتوکونژنکتیویت عفونی ناشی از موراکسلابوویس در گاو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی میزان فراوانی کراتوکونژنکتیویت عفونی (Infectious Keratoconjunctivitis)ناشی از موراکسلابوویس انجام شد. بر ایاین منظور تاریخچه ای مربوط به دامها شامل زمان و تعداد موارد قبلی اختلالات
چشم، نوع اختلالات چشمی و میزان بینایی دام ثبت شد . از 11500 راس گاو، 100
راس گاو مبتلا به اختلالات چشم، مورد معاینه بالینی قرار گرفتند.جهت مطالعات آزمایشگاهی از چشم های مبتلا به کراتوکونژونکتیویت عفونی نمونه برداری شد. آزمایشات مولکولی  (PCR)(Polymerase Chain Rection) جهت تشخیص موراکسلابوویس بر روی نمونه های جمع آوری شده انجام شد.
نتایج نشان داد که از 100 راس گاو مبتلا به اختلالات چشم، 27 راس گاو مبتلا به بیماری کراتوکونژنکتیویت عفونی ناشی از موراکسلابوویس(Moraxella bovis) بودند

کلیدواژه‌ها