اولتراسونوگرافی بطن چپ قلب در گوسفند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

محاسبه پارامترهای طبیعی قلب در حیوانات سالم برای ارزیابی بهتر و دقیق تر
ساختار و عملکرد قلب و تشخیص بسیاری از ناهنجاری ها و ب یماری های ناشی از
عملکرد نامناسب دستگاه قلبی  عروقی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . دراین
تحقیق تعداد 10 راس گوسفند سالم نر نژاد لری - بختیاری با سن حدود یکسال ووزن 3 ±42  کیلوگرم انتخاب شدند . اکوکاردیوگرافی در مد روشنایی و حرکت ازفضای بین دنده ای چهارم و پنجم در نماهای طولی و عرضی تهیه شد . در اینتحقیق میانگین اندازه بطن چپ در زمان سیستول و دیاستول به ترتیب 1/35 و3 سانتیمتر، اندازه دیوار آزاد بطن چپ در زمان سیستول و دیاستول به ترتیب 1/53 و1/97 سانتیمتر و میزان کسر کوتاه 54/78% تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها