بررسی اثر ضد دیابتی آب هویج زرد ایرانی پروبیوتیکه شده توسط لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

دیابت بیماری مزمن است که به علت ترشح نشدن انسولین ویا عدم توانایی سلو لها
در استفاده از انسولین اتفاق میافتد . توقف تولید انسولین یا استفاده نکردن ازانسولین
هر دو باعث افزایش گلوکز در خون میشود . با توجه به اثرات مفید پروبیوتیکها و
توانایی آنها در پایین آوردن میزان گلوکز تاثیر آنها در درمان بیماری دیابت نیز دور از
انتظار نیست.
برای انجام این مطالعه، آب هویج زرد ایرانی توسط دمای 110 درجه به مدت10 دقیقه استریل شد و از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به میزان cfu/ml 104 به آب میوه 2ساعت یکبار به روش Standard plate Count بررسی شد. ماندگاری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در آب هویج زرد ایرانی در دماهای 4 ،25،37 درجه بررسی شد. تغییرات قند و اسید لاکتیک و pH نیز مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی اثر ضد دیابتی از 25 سر موش صحرایی با وزن بین180-250 گرم استفاده شد،که توسط داروی استرپتوزوتوسین و به صورت تزریق درون صفاقی دیابتی شدند و به گروههای
کنترل سالم کنترل دیابتی گروه تیمار آب هویج زرد ایرانی و گروه تیمار آب هویج زرد
ایرانی پروبیوتیکه تقسیم شده، طی 14 روز متوالی به صورت خوراکی تحت تیمار قرار
گرفته و میزان گلوکز خون مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج این مطالعه نشان داد که لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس توانایی رشد در آب هویج
زرد ایرانی را به خوبی داشته و ماندگاری آن در آب هویج زرد ایرانی در 4 درجه
بهترین نتیجه را نشان داد. در موشهای دیابتی تحت تیمار با آب هویج پروبیوتیکی
میزان گلوکز خون کاهش معنی داری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها