ارزیابی اثر پروبیوتیک ها در پیشگیری از مسمومیت های باکتریایی غذایی در سگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات پروبیوتیکها در پیشگیری از مسمومی تهای
غذایی و اسهالهای باکتریایی در سگ، انجام شد. 15 قلاده سگ نر نژاد گله ایرانی
ما بین 1تا 2سال و وزن بین 20 تا 25 کیلوگرم انتخاب و پس از اطمینان از
سلامت آنها، به طور تصادفی ساده، به 3گروه، شامل 1گروه شاهد و 2گروه تیمار،
تقسیم بندی شدند؛ که به ترتیب با غذای سالم، غذای مسموم با پروبیوتیک (پریمالاکkgfood و10 9gr )و غذای مسموم، تغذیه شدند. علاوه بر بررسی علائم عمومی، از روز دوم به مدت 5روز نمونه های مدفوع هر سگ با فاصله 12 ساعت
اخذ، و از نظر تعداد کلی میکروبهای هوازی، مورد آزمایش قرارگرفتند.
تعداد کلی میکروارگانیسم های هوازی موجود در هر گرم مدفوع،روز اول  105 *73/4 در گروه شاهد  77/6*105 در گروه تیمار اول و 105 * 80/1 در گروه تیمار 2، برآورد شد. به تدریج تعداد میکروارگانیسم های هوازی مدفوع در گروهتیمار 1 کاهش و در روز 6طرح به 105 *36/1 باکتری در هر گرم مدفوع رسید، که اختلاف معنی داری را نسبت به روز اول طرح نشان می دهد. این تعداد در گروه تیمار 2، به تدریج افزایش و به 105 *172/5 باکتری در هر گرم مدفوع در روز آخر رسید که اختلاف معنی داری را نسبت به روز اول نشان می دهد. دیگر علائم و
تغییرات در روز 5 و 6طرح، تشدید گردید.
نتایج نشان داد که پروبیوتیک ها، نقش مؤثری در کاهش اختلالات دستگاه
، گوارش بازی می کنند به نحوی که اضافه نمودن آن به جیره غذایی گروه تیمار 1
وقوع مسمومیت غذایی را در این گروه به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد.
  

 

کلیدواژه‌ها