مطالعه اثر پیوند چادرینه آزاد و پیوند چربی سفید بر روی التیام استخوان خرگوش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

استخوان سازی، القای استخوانی و هدایت استخوانی 3 عامل اساسی ما بین استخوان
میزبان و پیوند استخوان میباشند که در بازسازی استخوان دخالت دارند. در این مطالعه از 15 سر خرگوش نر 6 ماهه، سفید نیوزلندی و بالغ با میانگین وزنی 2/5 کیلوگرم استفاده شد که به سه گروه تقسیم شدند در گروه I نقیصهای به ابعاد 1/5*3 میلیمتر در استخوان زند زیرین هر دو دست ایجادنموده و هیچگونه درمانی انجام نشد. مقداری از چادرینه و چربی نیز بریده و خارج
گردید.در گروه II نقیصهای به ابعاد 1/5*3 میلیمتر در استخوان زند زیرین راست ایجاد نموده و از چادرینه خود حیوان بعنوان پیوند استفاده گردید. در گروه III نقیصهای به ابعاد 1/5*3 میلیمتر در استخوان زند زیرین چپ ایجاد نموده از چربی سفید زیر جلدی بعنوان پیوند استفاده گردید حرکت حیوان در روزهای 3،6،9،12،15،20،25،30،40 ارزیابی شد. در روزهای صفر 15،30،45 از هر سه گروه رادیوگراف تهیه شد. تشکیل سه نوع کالوس در گروه دوم دیده شد. در ارزیابی کیفی، روند استخوانسازی گروهII از بقیه گروه ها بهتر بود.
 نتایج هیستوپاتولوژی گروه Iتشکیل مقدار زیادی بافت استخوانی به صورت کورتیکال و مدولاری در کنار مغز استخوان را نشان داد که در کنار آن بافت فیبروزه نیز مشاهده گردید. در گروه II میزان استخوانسازی به صورت اسفنجی بسیار زیاد به همراه مقدار زیادی عروق خونی و میزان بسیار کمی بافت فیبروزه دیده شد. استخوان سازی به صورت کورتیکال و مدولاری وجود داشت. در گروه III در لابلای بافت فیبروزه مقداری بافت چربی نیز مشاهده گردید. در کنار بافت فیبروزه استخوانسازی
صورت گرفته و تبدیل فیبروسیتها به اوستئوسیتها دیده شد. استخوانسازی به صورت
کورتیکال بود.
نتایج بدست آمده از هیستومورفومتری نشان داد که اختلاف بین گروه ها به صورت معنیدار بوده و گروه II بیشترین درصد تشکیل استخوان به میزان 2/02±72/3 رادارد. به نظر میرسد در آینده از پیوند امنتوم در تسریع ترمیم استخوان بیشتر استفاده
شود چون تمامی مزیتهای مورد نظر را فراهم میآورد و با توجه به نتایج، روش
استفاده از چربی برای جلوگیری از چسبندگی رد شود.

کلیدواژه‌ها