جداسازی مایکوپلاسما آگالاکتیه با دو روش کشت و واکنش زنجیرهای پلیمراز(PCR)در گوسفندان مبتلا به بیماری آگالاکسی واگیر درشهرستان بافت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مایکوپلاسما آگالاکتیه بعنوان مهمترین عامل بیماری آگالاکسی واگیردار در بسیاری
از کشورهای مدیترانه و خاورمیانه از جمله در ایران مطرح است. دامهای مبتلا
معمولأ دچار عفونت پستان همراه با قطع ناگهانی شیر، تورم مفاصل، التهاب
ملتحمهی چشم، لاغری و ضعف عمومی میشوند که سبب خسارات اقتصادی
شدید به دامداران میگردد. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه با استفاده از دو روش کشت وPCR در گوسفندان مشکوک به بیماری آگالاکسی در شهرستان بافت در سال 1388 بود. این بررسی به مدت یکسال در
چهار فصل مختلف در گوسفندان شهرستان بافت انجام شد. از گلههای مشکوک
نمونهگیری هدفدار بعمل آمده و نمونهها شامل شیر، سوآب چشم و پانکسیون مایع مفصلی با دو روش کشت در محیط اختصاصی PPLO ,PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی در ناحیه ژن 1687rRNA و ژن لیپوپروتئین، جهت جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در روش کشت از
مجموع 17 نمونهی اخذ شده، در 8 نمونه پرگنههای بشکل تخممرغ نیمرو مشاهده
گردید و بعنوان مایکوپلاسما شناسائی شد و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی در آزمایش PCR بعنوان جنس مایکوپلاسما مورد تأیید قرار گرفتند. در روش PCR نیز در 8 نمونه جنس مایکوپلاسما جداسازی شد و تنها یک نمونه بعنوان مایکوپلاسما
آگالاکتیه مورد شناسائی قرار گرفت. این اولین گزارش از جداسازی مایکوپلاسما
آگالاکتیه از گوسفندان مبتلا به بیماری آگالاکسی با استفاده از دو روش کشت و PCR در ایران است. این مطالعه نشان داد 87/5 درصد از عوامل بیماری آگالاکسی در شهرستان بافت را گونه یا گونههای دیگر مایکوپلاسما تشکیل میدهند

کلیدواژه‌ها