اثر پرتوتابی لیزر هلیوم نئون بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی تفریخ شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی اثرات پرتوتابی لیزر هلیوم نئون بر ریخت شناسی روده
کوچک جوجه های گوشتی تفریخ شده انجام گرفت. 225 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس (308 Ross)در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار و سه تکرار(هر تکرار شامل 25 قطعه جوجه) مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل 1) شاهد(بدون پرتوتابی)،2) 6 میلی وات پرتوتابی لیزر، به مدت 1/5 دقیقه، 12 ساعت قبل از انکوباسیون 3)10 میلی وات پرتوتابی لیزر، به مدت 1/5 دقیقه، 12 ساعت قبل از انکوباسیون بود. در طی آزمایش در روزهای 14 ، 21 و 28 دوره پرورش از قسمت های 1 ، 10، 30 ،50، 70، 90 درصد طول روده کوچک جوجه ها نمونه برداری انجام گرفت و طول پرزها و عمق
کریپت های لیبرکون اندازه گیری شد. نتایج مربوط به ریخت شناسی روده کوچک
(طول پرزها و عمق کریپت های لیبرکون) نشان داد بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری وجود دارد (pجذب مواد مغذی خوراک اثر افزایشی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of helium neon laser irradiation on the morphology of small intestine of hatched broiler chicks

چکیده [English]

An experimental was conducted to determine the effect of helium neon laser irradiation on the
morphology of small intestine of hatched broiler chicks. A total of 225 day old (Ross 308)
broiler chicks were used in a completely randomized. Design with 3 treatments in 3 replicates
(25 chickens per replicate). Experimental treat were: 1) without laser irradiation (control). 2) 6
mw laser irradiation, for 1.5 minute, 12 hours before incubation. 3) 10 mw laser irradiation, for
1.5 minute, 12 hours before incubation. At the ages of 21,28,36, and 42 days , 2 broiler was
selected from each replication, and various sections of their small intestine were sampled in
laboratory (1, 10, 30, 50, 70, 90% length of small intestine). And villi length, crypt depth, and
their ratio were measured. The results of related to morphology of small intestine (villous length
and crypts depth) showed distinguish between treatments were significant (P< 0/05). Helium
neon laser irradiation on the morphology of small intestine of hatched broiler chicks had
significant effect. Thus, helium-neon laser irradiation with an intensity of 10 mw on villous
length and crypt depth had a positive effect on nutrient absorption has the effect of feed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helium neon laser
  • Morphology
  • Small intestine
  • Broiler chick