بررسی آلودگی های انگلی کبدهای ضبط شده گوسفندان کشتارگاه صنعتی ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بیماری های انگلی در نشخوارکنندگان کوچک حائز اهمیت فراوانی بوده و در این
میان انگل های کبدی از جایگاه ویژه ای برخوردارند، چرا که می توانند در طول زمان
موجب بروز ضررهای اقتصادی فراوانی گشته و خسارات مستقیم و غیر مستقیم
زیادی را به بار آورند. بیماری های انگلی بدلیل ویژگی های متفاوت اپیدمیولوژیکی
و زیست شناسی، از جمله گسترش وسیع و تنوع پادگنی و دارا بودن مکانیسم های
فوق العاده متنوع و بغرنج در مقابل دستگاه ایمنی مشکلات عدیده ای را جهت
پیدایش واکسنهای موثر ایجاد کرده اند و چون بیماری های انگلی اغلب بصورت
مزمن بروز کرده و نشانیهای بالینی آشکاری نشان نمی دهند، کمتر باعث مرگ و
میر در گله گردیده و عمدتا در طول زمان موجب بروز ضررهای اقتصادی فراوان
می گردند . به منظور تعیین میزان آلودگی انگلی کبد گوسفندان کشتار شده در
کشتارگاه صنعتی شهرستان ارومیه به مدت یک سال (پاییز و زمستان 88 و بهار و
تابستان 89 ) تعداد 18000 کبد مورد بازرسی کشتارگاهی قرار گرفت . از
تعداد 18000 کبدی که بازرسی شد ، در فصول پاییز تا تابستان به ترتیب 896
(19/91%)، 962 (21/37%) ،1055 (23/43%) ،817 (18/15%) کبد به دلیل آلودگی انگلی ضبط شده بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of parasitic contamination of eliminated sheep livers in Urmia slaughter house

چکیده [English]

Survey of parasitic contaminated sheep livers in Urmia slaughterhouse
Parasitic diseases have a critical importance in small ruminants. Liver parasites, because of their
role in economic losses in sheep husbandry are in attention. The escape mechanisms of
parasites, from immune system detection, cause difficulties in production of effective vaccines.
Parasitic diseases are chronic disorders, so economic aspects of these diseases of more
discussible. To determine the parasitic contamination of the liver of sheep slaughtered in Urmia
city within a year (fall to winter, spring to summer of 2009 and 2010) livers of 18.000
slaughtered cases where evaluated. Recorded parasitic contaminations during fall to summer
were: 896 (19.91%), 962 (21.37%), 1055 (23.43%) and 817 (18.15%) respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasitic diseases
  • Liver
  • Sheep
  • Slaughterhouse