بررسی آثار پاتولوژیک و زمان ماندگاری ویروس تب برفکی در اندام های خوکچه هندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

جهت عادت پذیری به ویروس تب برفکی در دوره های زمانی متفاوت به 10 سر
خوکچه هندی در کف پای آنها به روش داخل پوستی تزریق گردید . بعد از دیدن
علایم دال بر عمومی شدن و تهیه ویروس عادت داده شده به حیوان ، 30 سر خوکچه
هندی دیگر را به 5 گروه شش تایی تقسیم نموده که در هر گروه به پنج خوکچه
ویروس عادت داده شده و به یک خوکچه به عنوان شاهد سرم فیزیولوژی تزریق شد .
در ادامه در روز های دوم ، چهارم ، چهاردهم ، یک ماه و دو ماه پس از دیدن علایم
عمومی شدن ویروس در بدن حیوان به روش انسانی کشته شده و نمونه ها از
ارگان های مختلف شامل : قلب ، ریه ، کبد ، طحال ، لوزه المعده ، اپی تلیوم کف پا ،
عقده لنفی پشت حلقی ، اپی تلیوم زبان، عقده لنفی مغابنی برداشت شد که بخشی از
نمونه ها جهت بررسی آسیب شناسی بعد از ثبوت در فرمالین وتهیه بلوک پارافینه و
گرفتن مقاطع 5 میکرونی با روش هماتوکسیلین وائوزین رنگ آمیزی شده و بخشی
دیگر از نمونه ها بعد از صلایه و سانتریفوژ، آماده شده و به روش ساندویچ الیزا میزان
ویروس در هر یک از اررگان ها ردیابی شد . بر اساس مطالعه ما حداکثر جراحات
ناشی از ویروس تب برفکی به ترتیب دراپی تلیوم کف پا ، ریه،اپی تلیوم زبان، وطحال
مشاهده شد که شامل : واکوئوله شدن اسفنجی شکل داخل سلولی ،پیکنوز سلول طبقه
خاردار و ادم بین سلولی در طبقه خارداراپی تلیوم کف پا و زبان ، همچنین افزایش
دیواره بین آلوئولی ریه و کاهش پولپ سفید در مقایسه با حیوانات شاهد ملاحظه شد
که نتایج بیانگر این است که دو روز پس از تزریق مقدار کمی ویروس فقط در طحال
ردیابی شده و در چهار روز پس از تزریق در ارگان های : قلب، ریه، لوزه المعده ، اپی
تلیال کف پای تزریق نشده ویروس مشاهده شد که مقدار ویروس کف پا بیشتر از
سایر ارگان ها است ، دو هفته پس از تزریق در همه ارگان ها حضور ویروس ردیابی
شد که حداکثر میزان ویروس در اپی تلیوم کف پا تزریق نشده شناسایی شد که در ریه
، کبد و عقده لنفی مغابنی به ترتیب حضور ویروس ردیابی شد، یک ماه پس از تزریق
ویروس در هیچ یک از ارگان ها یافت نشد . دو ماه پس از تزریق نیز در هیچ ارگانی
ردیابی نشد . در ضمن حضور ویروس در اپی تلیوم کف پا، ریه، اپی تلیوم زبان منجر
به آثار پاتولوژیک گر دید که تطابق نتایج حاکی از همپوشانی آزمایش الایز ا و بررسی
پاتولوژی با یکدیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathologic study and time of persistence foot-and-mouth disease in guinea pig organs

چکیده [English]

study on period of persistence of foot-and-mouth disease virus in different organs in guinea pigs .
After adaptation of foot-and-mouth disease viruses type O in 10 guinea pigs pad’s, 30 Animal
divided to 5 groups containing 6 animals in each group so that 5 animals inoculated from each
group and normal saline injected in a guinea pig as negative control.
Euthanized animal in 5 periods including: 2 days post virus generalization٫ 4 days post virus
generalization ٫14 days post virus generalization٫ 30 days post virus generalization٫ 60 days post
virus generalization. Then collecting samples from: heart٫ lung٫ liver, spleen٫ pancreas٫
retropharyngeal lymph node, palntar epithelium, inguinal lymph node and tongue Epithelium, sent
to Pathology Department to pathological studies also other of those sent to FMD Department to viral
detection. Pathological samples fixed in formalin then prepared paraffin ،s blocks and slides with
5 microns with H&E staining. Viral samples kept in glycerinated buffer and detected the amount of
virus by Sandwich Elisa according to reference. At least base on our study the maximum of FMDV
lesions we observed affected plantar Epithelium٫ Lung٫ Tongue Epithelium and spleen consequently
and showed that pathologic lesion contained: Intracellular spongiosis, vacuolization and pyknosis of
cells from the spinous layer, Intercellular edema in spinous layer of Epithelium (plantar and Tongue)
also Hyperemia and increased size of inter alveolar septa in Lung and decreased in white pulp
compared to uninfected control guinea pig in spleen . In addition results of Elisa determined extreme
amount of virus were in 14 days post virus generalization and we have not any evidence of being
virus in 30 and 60 days post virus generalization. It is concluded that the results of Pathological
observations can be confirmed by Elisa detection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foot-and-mouth-disease
  • Guinea pig
  • Pathologic lesion
  • Elisa assay