مطالعه اثر بیهوشی ناشی از کتامین و میدازولام در تجویز زیرزبانی به صورت مجزا و توام در مدل حیوانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

کتامین هوشبر تزریقی مناسبی در انسان و حیوان است که جذب گوارشی کمی داشته و فراهمی زیستی آن درتجویز خوراکی در انسان
(7±20%)و در تجویز رکتال در گربه 
(%43/5 ± 6/ 1)می باشد. این دارو، عوارض نامطلوبی مانند افزایش فشار خون، آزادسازی هیستامین ، توهم زائی و ترشح بیش از حد بزاق (خصوصاً در
تجویز به صورت خوراکی ) دارد. میدازولام، بنزودیازپین کوتاه اثری است که
می تواند از سد خونی  مغزی عبور کرده باعث تضعیف سیستم عصبی مرکزی شود
و در نتیجه به نظر می رسد مصرف توام آن به همراه کتامین، موجب تقویت اثر کتامین خواهد شد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر مقایسه آثار تضعیف CNS ناشی از تجویز کتامین و میدازولام به صورت منفرد و توام باهم بود. در این مطالعه تعداد  10قلاده گربه ولگرد نر و بالغ انتخاب شده و دوزهای مختلفی از کتامین (80 و 40 ،20 mg/kg ) و میدازولام ( 1/2 و 0.6 ،0.3 mg/kg)و نیز ترکیبشان به صورت مخلوط با شیر یا گوشت و یا اسپری مستقیم در دهان تجویز شد و آثار تضعیف CNS ناشی از رژیم های فوق براساس 5 مقیاس در حیوانات ثبت گردید.
همه حیوانات از پذیرش هر دو دارو به صورت مخلوط با شیر و گوشت امتناع
نمودند. بنابراین برای تجویز آنها به صورت خوراکی، از روش اسپری دهانی
استفاده شد. کتامین و میدازولام به صورت وابسته به دوز موجب تضعیف CNS گردیدند. درتجویز توام میدازولام با کتامین، عمق و طول مدت تضعیف  CNSدر مقایسه با تجویز انفرادی کتامین افزایش یافت. از نتایج حاصله چنین استنباط می گردد که در تجویز (اسپری داخل دهانی) کتامین +80 mg/kg میدازولام  0.3 mg/kg ،سرعت شروع و طول مدت تضعیف CNS در مقایسه با رژیم های دیگر مناسب تربوده وعلی الخصوص در همه حیوانات مورد مطالعه، بیهوشی کامل ایجاد
گردید که به نظر می رسد پروتکل مناسبی برای ایجاد سدیشن توام با بی دردی به
روش غیر تهاجمی در گربه باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of anaesthetic effect of ketamine and midazolam as separate and concomitant sublingual administration in animal model

چکیده [English]

Ketamine is a suitable injectable anesthetic in human and animal that has a low intestinal
absorption rate. It's bioavailability in human with oral administration is %207 and with rectal
administration in cat is %43.56.1 .this drug has some side effects such as hypertension,
histamine releasing effects , hallucination , hyper salivation (specially with oral administration)
and etc. Midazolam is a short acting benzodiazepine that can pass trough blood-brain barrier and
causes CNS suppression. Then it seems that co administration of Midazolam and ketamine
cause more effective & deep CNS depression effects.
The aim of this study was evaluation of ketamine and Midazolam CNS suppression effects in
the manner of single and together in cat. Ten free roaming male & mature cats received drugs
[ketamine (20, 40, 80mg/kg) & Midazolam (0.3, 0.6, 1.2mg/kg)] first in mixture of milk (40ml)
or meat (30g) or sublingual spray rout. In 2nd stage they received concomitant doses of
Midazolam & ketamine by the method mentioned above. Each animal was observed continually
by educated observer for CNS depression as graded on the behavioral scales.
Almost all of the animals rejected receiving drugs in mixture of milk and meat. So subligual
spray rout used for oral administration of drugs. Ketamine & Midazolam showed a dose
dependent effect in different administered doses. Concomitant use of Midazolam with ketamine
improved ketamine's CNS depression effects. Also duration of CNS depression was longer with
co administration of these two drugs. Results showed that administration of ketamine &
Midazolam in mixture of milk & meat is not a suitable method in cats. But a strong and long
time CNS depression is achieved when ketamine sprayed in mouth (as sublingual form).

کلیدواژه‌ها [English]

  • CNS depression
  • Oral Ketamine
  • Oral Midazolam
  • Cat