مطالعه عملکرد عصاره آبی گیاهان خیار تلخ(Momordica charantia)،گیمنما سیلوستر(Gymnema sylvestre) و جمبو(Eugenia jumbolana)در کاهش قند خون تحت شرایط آزمایشگاهی(invitro)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

کشور ایران سرزمینی غنی از گیاهان د ارویی است و روش های قدیمی درمان با
گیاهان دارویی در این کشور وجو د دارد. اساس فعالیت ما مطالعه برخی از
گیاهان بومی ایران است که دارای اثر مهاری در افزایش گلوکز خون در هنگام
مصرف قند می باشند و در سیستم طب سنتی به عنوان داروهای کاهنده قند خونبه کار می روند. بررسی ها نشان داده اند که Gymnema ،Momordica charantia Eugenia jumbolana و sylvestre به د رجات مختلف دارای عملکرد کاهنده قند خون هستند . در این مطالعه پس از آماده سازی محلول گلوکز و و عصاره آبی
گیاهان مورد نظر، اندازه گیری کمی گلوکز خون با استفاده از روشهای اُ-تولوئیدن و گلوکز اکسیداز درPH های مختلف انجام یافت . نتایج به صورت فراوانی و   درصد ارائه گردیده اند و برای تجزیه و تحلیل داده ها در بین گروهها از student test و ANOVA استفاده به عمل آمد. نتایج بررسی نشان می دهد که اثر هایپوگلایسمیک Gymneme sylvestre  در7  PH  وPH 9 در مقایسه با محیط اسیدی(PH =2)بیشتر است (50-60 درصد در محیط خنثی و بازی)دانه و پالپ Momordica charantia  اثر کم و بیش مشابهی در PH 7 و 9 دارد (یعنی 50-65 درصد)دانه Eugenia jumbolana اثر کاهش قند خون بیشتری نسبت به پالپ آن دارد . نتایج بررس ی در سه محیط مختلف نشان داده است که این اثر
کاهنده قند خون در محیط خنثی و بازی بسیار بارزتر از محیط اسیدی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Hypoglycemic activity of aqueous extract of Momordica charantia, Gymnema sylvestre and jumbolana Eugenia in invitro condition

چکیده [English]

Iran is rich in medicinally important plants and has an ancient herbal treatment methods. Our
work is based on the study of some indigenous plants which show inhibitory effect of glucose
utilization, and are in use as hypoglycemic agent in traditional system of medicine. Gymnema
sylvestre, Momordica charantia and Eugenia jumbolana have been shown to possess
hypoglycemic activity of varying degree. After preparation of glucose solutions and mentioned
herbal aqueous extracts, quantative measurement of glucose was done by o-toluidine and
glucose oxidase methods in various PH. The results in three different media revealed that,
hypoglycemic activity is more prominent in neutral and basic media as compared to acidic
medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbal extract
  • Hypoglycemic extracts
  • O-toluidine methods
  • glucose oxidase methods