مطالعه کشتارگاهی میزان نسبی شیوع جراحات هیستوپاتولوژی ریه شتر یک کوهانه(Camelus deromedarius)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

بیماری های ریوی در شتر بیانگر یکی از مهم ترین موارد ارجاعات کلینیکی در
این گونه دامی می باشد . در مطالعه حاضر که در بهار سال جاری ( 1390 ) و در
کشتارگاه سمنان به اجرا در آمد، الگوهای هیستوپاتولوژیک جراحات ریوی شتر (Camelus deromedarius)مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. در این مطالعه از مجموع 150 نفر شتر نحر شده ، 100 نفر بطور راندوم انتخاب و تحت بازرسیپس از مرگ قرار داده شدند، که در مجموع 33 لاشه واجد جراحاتماکروسکوپی ریوی شناخته شد. از موارد مثبت با جراحات ماکروسکوپی ، نمونه بافت ریوی در ابعاد مناسب اخذ، پس از تثبیت در فرمالین بافر10% و قرار داده شدن تحت روش های روتین هیستوتکنیک، بلوک های پارافینی تهیه گردید . در نهایت مقاطع 5 میکرونی آماده و به روش H&Eرنگ آمیزی شدند. رنگ آمیزی شدند. شترهای نحر شده عبارت بودند از : پنومونی بینابینی  30 (90/9%) فیبروز ریوی 15 (15/15%)پنوموکونیوزیس 24 (27/72%)آتلکتازی 27(81/81%)آمفیزم ریوی 24 (27/72%) هیداتوزیس 12 (36/63%)کیست کلسیفیه 12(36/63%)برونکوپنومونی 18(54/54%)پنومونی کرمی 1(9/09%)در این مطالعه مشاهده شد که پنومونی ریوی شایع ترین جراحت ریوی در شتر و عامل  (9/09%)این حیوان در شترهای ذبح شده در شهرستان سمنان می باشد. مطالعه حاضر نشان داد که بیماری های ریه در شتر قابل توجه بوده و
می تواند اثر منفی بر صنعت پرورش شتر در شهرستان سمنان داشته، و بلحاظ
انتقال بیماری های مشترک فاکتوری خطر آفرین برای مصرف کنندگان گوشت
این حیوان در این شهرستان به شمار می آید 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Abbatoir –Based Study on Relative Prevalence Rate of Histopathologic Patterns of Pulmonary Lesions in Camels (Camelus deromedarius), Semnan, Iran

چکیده [English]

Pulmonary diseases in camelids represent one of the major complaints in camelid veterinary
practice. The present study was undertaken during spring 2010 to investigate histopathologic
patterns of pulmonary lesions in camels (Camelus deromedarius) slaughtered in Semnan
slaughterhouse. In this study, 33 out of 100 carcases (totally 150 carcases) inspected randomly
at postmortem, found with pulmonary lesions. Proper tissue samples obtained from lungs with
macroscopic lesions, fixed in 10% neutral buffer formaldehyde, processed for routin
histopathological techniques, and finally sections of 5μm thickness cut and stained by H&E
staining techniques.
The major pulmonary lesions encountered on camel lungs were as follow: interstitial pneumonia
30 (90.9%), pulmonary fibrosis 15 (45.45%), pneumoconiosis 24 (27.72%), atelectasis 27
(81.81%), pulmonary emphysema 24 (27.72%), hydatidosis 12 (36.63%), calcified cyst 12
(36.63%), bronchopneumonia 18 (54.54%), parasitic pneumonia 1 (9.09%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camel
  • lung Lesion
  • Slaughterhouse