تاثیر مقادیر متفاوت پروتئین آبکافت روی آنزیم های گوارشی آلوین های ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhinchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این مطالعه به بررسی تاثیر پروتئین آبکافت روی آنزیم ها ی پروتئولیتیک آلوین های قزل آلای رنگین کمان Onchorhynchus mykiss) پرداخته شد.6 جیره با سطوح متفاوت پروتئین (10% ،25%،50% جایگزینی با پروتئین پودرماهی جیره) آبکافت ماهی ساردین پهلو طلایی (Sardinella gibossa) وضایعات کشتارگاه مرغ مورد استفاده قرار گرفت. آلوین ها به تعداد 12±824 عدد پس از شروع به تغذیه فعال برای 30 روز مورد تغذیه جیره های مذکور در
تانک های 40 لیتری قرار گرفتند . آنزیم ها ی پپسین، تریپسین، آمینوپپتیداز ان،
لوسین آلانین پپتیداز و آلکالین فسفاتاز مورد سنجش اسپکتروف تومتری قرار
گرفت. بر اساس نتایج سنجش و آزمایشات انجام شده روی اندازه گیری مقادیر
آنزیم های نوارمسواکی، بلوغ آنتروسیت های روده ای را در ماهیان تغذیه شده با
جیره های حاوی 10 % هر دو منبع پروتئین آبکافت (ضایعات کشتارگاهی طیور و
پروتئین ماهی ساردین ) و 25 % پروتئین آبکافت ماهی ساردین پهلو طلایی سریع تر نشان دادند (Pبیش از حد از پروتئین آبکافت تاثیر منفی بر این فاکتور دارد. بر این اساس سطح
بهینه جایگز ینی با پودر ماهی جیره 25 % پروتئین آبکافت ساردین پهلو طلایی و
%10 پروتئین آبکافت ضایعات کشتارگاه طیور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dِifferent Hydrolyzed Protein Levels on Protease Enzymes in Rainbow Trouts (Oncorhynchus mykiss) Alevin

چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effect of protein hydrolysates on proteolytic enzymes
of rainbow trout alevins, Onchorhynchus mykiss. Six diets based on different levels of sardine
(Sardinella gibossa) protein hydrolysate (SPH) and poultry by-products protein hydrolysate
(PPH) (10% , 25% and 50%) were tested. 824±12 Alevins in 40 liter tanks, fed with these diets
for 30 days after start the feeding. Pepsin, Trypcin, N-Aminopeptidase, Leucin-alanin peptidase,
and Alkaline Phosphates measured based on spectrophotometric methods. Brush border
membrane enzymes showed the quickly intestine entrocyte maturation in SPH25%, SPH10%
and PPH10% (p<0.05).Results showed that protein hydrolysate has optimum level for quick
intestine entrocytes maturation and further use of protein hydrolysate in the rainbow trout
alevins diet has negative effect on this factor. In this regards optimum level substitution of fish
meal is 25% SPH and 10% PPH.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sardinella gibossa
  • Rainbow trout
  • poultry by-products
  • Protein Hydrolysate
  • Enzyme