بررسی تغییرات سرولوژیکی و پاتولوژیکی کلیه متعاقب برداشت یک طرفی و دوطرفی آن بصورت ناقص و کامل در سگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در بسیاری از بیماریهای کلیه از جمله کیستهای کلیوی، هیدرونفروز، بیماریهای
پلیکیستیک و ... مجبور به برداشت توده کلیوی میشویم. با توجه به اهمیت حیاتی
این عضو، برداشت کلیه میتواند عوارض بسیار شدیدی را در پی داشته باشد. در این
مطالعه اثرات متعاقب برداشت توده کلیوی بر یکی از عملکردهای مهم این عضو، یعنی تولید ویتامین D فعال ( 25،1 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول) از ویتامین D غیرفعال، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق 15 قلاده سگ ماده نژاد مخلوط ظاهرا سالم انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه 5 تایی تقسیم شده و در شرایط یکسان
از لحاظ نگهداری و تغذیه قرار گرفتند. در ادامه تمام حیوانات هر سه گروه تحت
عمل جراحی بصورت زیر قرار گرفتند: در گروه اول نصف کلیه سمت چپ، در گروه
دوم کلیه سمت چپ بصورت کامل و در گروه سوم کلیه سمت چپ بصورت کامل و
⅓ از کلیه سمت راست برداشته شد. نمونههای خونی در روز عمل، روز قبل از عمل و در ادامه به مدت 45 روز جمع آوری و به آزمایشگاه فرستاده شد. نمونههای
پاتولوژی از کلیه نیز در روز عمل و 45 روز بعد از عمل اخذ و به آزمایشگاه مربوطه
ارسال گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان میداد که در روز 45 بعد از عمل در تودههای کلیوی باقیمانده هیپرتروفی وجود دارد، همچنین در گروه III میزان کلسیم کمتر و میزان اوره، کراتینین و فسفر بیشتر از محدوده نرمال است، ولی در گروه I و II در محدوده نرمال قرار دارد. همچنین میزان ویتامین D در گروه III کاهش معنی داری را نشان میداد. نتایج این مطالعه نشان می دهد با وجود اینکه ویتامین D فقط در گروه III در محدوده نرمال قرار ندارد، ولی توصیه می شود در هر سه گروه، ویتامین D فعال و کلسیم بعد از عمل جراحی بصورت اگزوژنوس تأمین شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Serological and Pathological Changes after Partial and Complete Nephrectomy as Uni and Bilateral in Dog

چکیده [English]

In many renal diseases, we have to do nephrectomy including renal cysts, hydronephrosis,
polycystic kidney, etc. Nephrectomy can cause severe side effects. In this study, the effect of
nephrectomy on one of the important functions of kidney, the production of active vitamin D (1,
25-dihydroxycholecalciferol) from inactive vitamin D, has been studied. In this study 15 mixed
breed healthy female dogs were divided into 3 group, including group 1 which underwent left
partial nephrectomy, group 2 which underwent left total nephrectomy and group 3 which
underwent left total nephrectomy and right partial nephrectomy. Blood samples were collected a
day before surgery, on day of surgery and 45 days after surgery. Histopathology was done on
surgery day and 45 days after it. The results indicated that there was hypertrophy in the
remained kidney 45 days after surgery. Also, in group 3 calcium was lower and urea, creatinine
and phosphorus were higher than the normal range. However, in group 1 and 2 they were in the
normal range. The amount of vitamin D in group 3 showed significantly lower mean. Based on
the results, it is recommended that in all three groups active vitamin D and calcium are used as
exogenous, although vitamin D wasn’t in the normal range only in group 3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nephrectomy
  • Vitamin D
  • Dog