تاثیر سطوح مختلف روغن کانولا بر فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز مخاط روده کوچک بوقلمون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

افزودن چربی به خوراک علاوه بر خوش خوراکی، کاهش سرعت عبور مواد
غذایی در روده و همچنین با کمک به جذب ویتامین های محلول در چربی
موجب بهبود ع ملکرد طیور می شود. این آزمایش به منظور تعیین اثر سطوح
مختلف روغن کانولا بر فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز مخاط روده کوچک
بوقلمون انجام گردید . این تحقیق در قالب یک طرح کاملاً تصادفی در 3 سطح روغن کانولا با مقادیر صفر، 2/5 و5 درصدبا 3 تکرار و هر تکرار حاو ی 1 قطعه بوقلمون اجرا شد . در پایان دوره از هر تکرار 2 قطعه جوجه انتخاب و در
 ، آزمایشگاه از قسمت های مختلف روده کوچک آن ها ،70 و 90 ،50 ،30 ،10درصد طول روده کوچک ) نمونه گیری شد و فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه وتحلیل آماری در سطح احتمال 5 درصد صورت گرفت . نتایج حاکی از این بود که مصرف
روغن کانولا تأثیر معنی داری بر فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز در قسمت های مختلف روده کوچک بوقلمون های آزمایشی داشت (Pپروتیینی شده و در نهایت موجب افزایش فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز مخاط
روده می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of canola oil on activity of mucosal Leucine Amino peptidase enzyme in small intestine of turkey chicks

چکیده [English]

Adding fat to the feed palatability, slow food through the intestines and also help absorb fatsoluble
vitamins can improve poultry performance. An experiment was conducted to study the
effects of different levels of canola oil on Leucine Amino peptidase (LAP) enzyme activity of
the small intestine of turkey chicks. This research in a completely randomized design with three
levels of canola oil with 0 , 5.2 and 5% with 3 replicates each containing 10 turkey chicks was
done. Animals were slaughtered at the end and different segments of small intestine at 1, 10, 30,
50, 70 and 90% of total length the small intestine were taken from each replicates (N=2)
Leucine Amino peptidase enzyme activity was measured and recorded. Data were analyzed by
SAS (P<0.05). As intake of different levels of canola oil significantly increased Leucine Amino
peptidase enzyme activity at sites of the small intestine of the turkeys (P<0.05), Seems to slow
down the oil passes through the intestines to digest food better protein and increased enzyme
activity in intestinal mucosa are Leucine Amino peptidase enzyme.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Leucine Amino Peptidase
  • Small intestine and Turkey chicks