شناسایی مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در نمونه بافتی ایلئوم در گاوهای ذبح شده در کشتارگاه شهرکرد به دو روش رنگ آمیزی اختصاصی زیل نلسون و واکنش زنجیره ای پلیمراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بیماری یون نوعی التهاب مزمن روده ای شدید و پیشرونده است که دستگاه
گوارش نشخوارکنندگان اهلی، وحشی و تک سمی ها را درگیر می سازد . این
مطالعه به منظور تشخیص مایکوباکتریوم آویوم پاراتوبرکلوزیس به روش واکنش
زنجیره ای پلیمراز و رنگ آمیزی اختصاصی زیل نلسون بر روی نمونه های
بافتی ایلئوم انتخاب شده از گاوهای کشتارشده در کشتارگاه شهرکرد انجام شد .
نتایج آزمایش رنگ آمیزی اختصاصی زیل نلسون و واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای بترتیب آلودگی 6/67%و26/67% را نشان داند. آزمون آماری مک نمار نشان داد که حساسیت آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز بیش از رنگ آمیزی اختصاصی زیل نلسون است (P<0.001)میزان توافق کلی بین دو روش 80درصد و ضریب کاپا 0/33 محاسبه شد که نشان دهنده توافق ضعیف است (P<0.01)همچنین رابطه معنی داری بین آلودگی با جنس، نژاد و سن مشاهده  تشخیص آلودگی از دقت بالایی برخوردار است و در مراحل اولیه بیماری که
تعداد میکروارگانیسم ها اندک است نمی توان به نتایج هیستوپاتولوژیک جهت
تشخیص بیماری یون اعتماد کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of mycobacterium avium subsp paratuberculosis in samples tissue ileum of cattle slaughtered in Shahr-e Kord with ziehl neelsen staining and nested PCR method

چکیده [English]

Johne s disease is a severe chronic progressive enteritis that infect digestive system of
ruminants, domestic animals, wild animals and equine .This study performed due to distinguish
M. avium paratuberculosis with nested polymerase chain reaction and Ziehl–Neelsen, s staining
on the ilieum samples of slaughtered cattle in Shahr-e- Kord industrial slaughterhouse. Results
showed that respectively 6.6% and 26.67 % of bovine are contaminated with M. avium
paratuberculosis according to histopathology method and nested polymerase chain reaction .
Mac nemar statistical test showed that sensitivity of PCR test was more than histopathological
method( P<0.001) . Also 80% total agreement between these two methods and the Kappa
coefficients calculated at 0.33 which represent is poor agreement (P<0.01). There wasn’t
significant deference between, gender, race and age with infection rate ( P>0.05). The results
showed that a nested PCR test for diagnosis of infection is high speed and accuracy and in the
primary levels of disease that amount of microorganism is a few we cannot trust to result of
histopathological method for recognition of Johne‚s disease

کلیدواژه‌ها [English]

  • Johne’s disease
  • Mycobacterium paratuberculosis
  • Bovine
  • Histopathology
  • Ziehl– Neelsen
  • s staining
  • PCR