بررسی اثر سیستئامین بر تکوین آزمایشگاهی اووسیت های گاو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این مطالعه تأثیر استفاده از سیستئامین بر تکوین آزمایشگاهی اووسیت گاو مورد
آزمایش قرار گرفت. تخمدانهای گاو از کشتارگاه صنعتی تبریز جمع آوری و در محلول کلرید سدیم 0.9درصد حاوی 100 واحد بینالمللی در هر میلیلیتر پنیسیلین Gپتاسیم و 100 میکروگرم در میلیلیتر استرپتومایسین سولفات در دمای 35-30 سانتیگراد ظرف 4-2 ساعت به آزمایشگاه کشت انتقال یافتند. مجموعه اووسیت- کومولوسها در محیط کشت TCM199 دارای 10 درصد سرم جنینی گاو، 0.23 میلی مولار سدیم پیرووات، 25 میلی مول بیکربنات سدیم، 100 واحد در میلیلیتر پنی
  سیلین-استرپتومایسین، 1 میکروگرم در میلیلیتر استرادیول 17 بتا،  0.5میکروگرم در  میلیلیتر هورمون محرک فولیکول، 100 واحد در میلیلیتر گونادوتروپین کوریونیک انسان و سطوح صفر (گروه شاهد)، 0.1 ؛0.5 و 1 میلیمولار سیستئامین به مدت 2 ساعت کشت داده شدند. میزان بلوغ اووسیتها در محیط دارای سطح0.1 میلی مول آنتیاکسیدان سیستئامین بالاتر از گروه کنترل بود (به ترتیب 46/66 در مقابل 33/33 درصد). میزان بلوغ اووسیتها در محیط دارای سطح 0.5 میلیمولار آنتی اکسیدان 556/55% نسبت به گروه کنترل 33/33% بالاتر بود (P<0.05)میزان اووسیت های تکوین نیافته در تیمار سیستئین 1 میلی مولار در پائینترین حد بود (P<0.05)NV;G نتایج این تحقیق حاکی از این بود که استفاده از آنتیاکسیدان در محیط کشت
آزمایشگاهی، میتواند میزان بلوغ آزمایشگاهی اووسیت های گاو را بهبود دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cysteamine Supplementation on in vitro Maturation of bovine Oocyte

چکیده [English]

This study was aimed at determining the effect of cysteamine supplement during in vitro
maturation of bovine oocytes. Cumulus-oocyte complexes (COCs) from abattoir ovaries were
were obtained from local abattoir (Tabriz abattoir, East Azarbaijan, Iran) shortly after slaughter
and transported to the laboratory in 0.9% NaCl solution plus 100 IU/ml potassium penicillin G,
and 100 μg/ml streptomycin sulfate at 30-35°C, within 2 to 4 h from slaughter. Cumulus-oocyte
complexes (COCs) from abattoir ovaries were matured in vitro in Hepes-TCM 199
supplemented with 0.2 mM sodium pyruvate, 1 μg/ml 17-β-estradiol, 10% fetal calf serum
(FCS), 0.5 μg/ml bFSH and 0 (control) and 0.1, 0.5 or 1 mM/ml of cysteamine for 24 h. When
COCs matured in TCM 199 media with 0.1 mM/ml cysteamine, the rate of maturation were
increased as compared with control group (46.66 vs 33.33%, respectively). The maturation rate
of oocytes in media with 0.5 mM/ml cysteamine (56.55%) was significantly higher than control
group (33.33%) (P<0.05). Also, the percentage of unmatured oocytes in 1 mM/ml treatment
group lower than other groups (P<0.05). The results demonstrate that cysteamine when present
during IVM, improved bovine oocyte maturation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine oocyte
  • cysteamine
  • IVM
  • anti-oxidant