ارزیابی اثر آنتی کاتالپتیک لوودوپا کاربی دوپا به همراه سرترالین در موش های صحرائی پارکینسونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تجویز طولانی مدت لوودوپا در بیماران پارکینسونی موجب بروز نوسانات
حرکتی به صورت پدیده خاموشی اثر و دیسکینزیا می شود.بنابراین دستیابی به
رهیافتی که بتواند به طور موثرتری برای درمان این بیماری به کار رود، حائز
اهمیت می باشد.
هدف: در این مطالعه تاثیر سرترالین بر روی کارآئی درمانی لوودوپا با استفاده از
آزمون میله در موش های پارکینسونی شده مورد ارزیابی قرار گرفت. روش کار:
برای ایجادمدل تجربی بیماری پارکینسون،از تزریق یک طرفی 6-هیدروکسی دوپامین (μg/rat8) به داخل ناحیه جسم سیاه استفاده شد. حیواناتی که کاتالپسی واضحی را در آزمون میله نشان دادند، هر روز 2 نوبت لوودوپا ( 15 میلی گرم به
ازای هر کیلوگرم وزن بدن) را به مدت 20 روز دریافت کردند. نتایج: نتایج نشان داد که لوودوپا تنها قادر است در روزهای 5، 10و 15بعد از تجویز، کاتالپسی را برطرف کند (P<0.001)و در روز 20 اثر آنتی کاتالپتیک لوودوپا از میان رفت. در روز 21 تجویز دوزهای مختلف (2 ،1و 0.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) سرترالین به همراه رژیم لوودوپا، نشان داد که این دارو تنها
با دوز 2 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن قادر است تا اثر آنتی کاتالپتیک لوودوپا را بهبود بخشد (P<0.001)در همین روز تجویز 190-NAN به همراه دوز موثر سرترالین و رژیم لوودوپا موجب برگشت حالت کاتالپسی در موشهای پارکینسونی شد (P<0.001)بنابراین به نظر می رسد که سرترالین از طریق افزایش سروتونین موجب تحریک گیرنده های 5HT1A شده و می تواند اثر ضد پارکینسونی لوودوپا را بهبود بخشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of anti-cataleptic effect of Levodopa-Carbidopa and sertraline in the parkinsonian rats

چکیده [English]

Long-term administration of Levodopa in parkinsonian patients leads to development of some
motor disorders such as L-dopa induced dyskinesia and off-phenomena. Hence employment of
strategy for effective treatment of this disease is of interest.In this investigation we attempted to
evaluate the effect of sertraline on anti-cataleptic effect of L-dopa in 6-hydroxydopamine (6-
OHDA) lesioned rats. Catalepsy was induced by infusion of 6-OHDA (8μg/2μl/rat) into the
Substantia nigra. These rats received intraperitoneally (i.p.) L-Dopa (15mg/kg) twice daily for
20 consecutive days, and anti-cataleptic effect of L-dopa was evaluated by bar-test on days 5,
10, 15 and 20. The results present that L-dopaexert anti-cataleptic effect only until day 15, and
its effect was vanished on the day 20. On the day 21, these rats co-injected with three different
doses of sertraline (0.5, 1and 2mg/kg, i.p.) and L-dopa (15mg/kg, ip). Sertralineat the dose of 2
mg/kg improved the anti-cataleptic effect of L-dopa. Furthermore, the effect of sertraline (2
mg/kg, i.p.) on anti-cataleptic effect of L-dopa (15mg/kg, ip) was antagonised by NAN-190 (0.5
mg/kg, i.p.) as a 5-HT1A receptor antagonist. Theseresults showed that sertraline improvesthe
anti-cataleptic effect of L-dopa in the 6-OHDA-lesioned rats and probably this effect mediated
through activation of 5HT1A receptors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Levodoap
  • Sertraline
  • Catalepsy
  • Rat