خواص ضد فشارخون و ضد اکسیدان پنج نوع پروتئین آبکافت حاصل ازضایعات میگوی سفید هندی(Penaeus indicus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

امروزه بیماری فشار خون و بیماری های ناشی از رادیکال های آزاد از اصلی ترین
مشکلات کشورهای صنعتی می باشند و داروهای با خواص ضد فشار خون و
ضد اکسیدانی در درمان این بیماری ها بسیار م ؤثرند . لذا در تحقیق حاضر
خاصیت ضداکسیدانی، ضد فشار خون، بازیافت نیتروژن، درجه آبکافت و
پروفیل اسید آمینه 5 نوع مختلف (با آنزیم آلکالاز، پپسین، آلفا  کیموتریپسین،
نئوتراز و فلاووروزایم ) پروتئین آبکافت ضایعات فرآوری میگوی سفید هندی
بررسی شد . برای سنجش خاصیت ضد فشار خون از سنجش مهار آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین I و برای سنجش خاصیت ضد اکسیدان از سنجش مهار رادیکال آزاد DPPH استفاده شد . آلکالاز بیشترین بازیافت نیتروژن و درجه آبکافت را به ترتیب با مقادیر 1/6 ±75%,1/4 ±64/2%نشان داد. بیشترین فعالیت ضد اکسیدانی برای آلکالاز و آلفا- کیموتریپسین به ترتیب 1/2 ± 45/1%بود. بیشترین فعالیت مهار آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین Iنیز برای آلکالاز و آلفا - کیموتریپسین با
LC 50 0.85±0.02 میلی گرم بر میلی لیترو 0.04±0.9 میلی گرم بر میلی لیتر بدست آمد . تمامی پروتئین های تولیدی نسبت به هضم با آنزیم های گوارشی مقاوم بودند و ترکیب اسیدهای آمینه میزان
بالای اسیدهای آمینه آبگریز را نشان داد . مطابق با نتایج این تحقیق پروتئین
آبکافت ضایعات میگوی سفید هندی که با آلکالاز و آلفا  کیموتریپسین تولید
شده فعالیت ضد فشار خون و ضد اکسیدانی بالایی دارد و می تواند به عنوان
پپتیدهای زیست فعال در تغذیه انسانی جهت بهبود بیماری های ناشی از فشار
خون و عوامل اکسیدانی به کار رود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antihypertensive and antioxidant properties of five different protein hydrolysates produced from Indian white Shrimp (Penaeus indicus) by-products

چکیده [English]

In these days press of hypertension and free radicals is the cause of disease in industrial
countries. Medicines by antihypertensive and antioxidant properties could inhibit these diseases.
In this study Shrimp byproducts were hydrolyzed with 5 different enzymes: Alcalase, Pepsin, α-
Chimotrypcin, Neutras and Flavourzyme. Angiotensin-I converting enzyme (ACE-Iinhibitory
activity), DPPH free radical scavenging activity (antioxidant properties) and amino acid
composition measured in the hydrolysates. With Alcalase ,the highest degree of hydrolysis (DH)
and nitrogen recovery was 64.2±1.4% and 75±1.6%, respectively. Antioxidant activity was
47.1±1.2% with Alcalase and 45.1±0.3% with α-Chimotrypcin. The maximum ACE-I inhibitory
activity was seen in the Alcalase hydrolysates and α-Chimotrypcin hydrolysates by
IC50=0.85±0.02 mg/ml and 0.9±0.04 mg/ml, respectively. ACE-Inhibition activity of
hydrolysates after ingestion by all enzymes was stable. Amino acid composition showed high
hydrophobic residues content. In conclusion, Shrimp by-products Protein hydrolysates produced
by Alcalase and α-Chimotrypcin have good ACE-Iinhibitory activity and antioxidant properties
and could be used in human nutrition as bioactive peptide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian white Shrimp
  • Alcalase
  • α-Chimotrypcin
  • Angiotensin
  • antioxidant
  • Hydrolysate