ارزیابی بیومکانیکی و هیستوپاتولوژیکی دو روش انتقال تاندون و آناستوموز عصبی در کارایی اندام حرکتی خرگوش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

منظور از انتقال تاندون، تغییر محل طبیعی چسبندگی یک تاندون به محل جدید به
منظور کسب مجدد فعالیت مربوط به یک عضله است. در این مطالعه ارزیابی
بیومکانیکی و هیستوپاتولوژیکی با استفاده از دو روش جراحی آناستوموز عصبی و
انتقال تاندون بصورت توأمان جهت بهبود عملکرد نسبت به استفاده از یکی از روش
های فوق مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه 20 سر خرگوش سفید
نیوزلندی نر ظاهراً سالم انتخاب گردیده و به طور تصادفی به چهار گروه پنج تایی
تقسیم شدند؛ گروه 1: در این گروه طی عمل جراحی روی پای چپ حیوان، عصب
سیاتیک قطع و رها گردید. گروه 2: در این گروه طی عمل جراحی روی پای چپ
حیوان، عصب سیاتیک قطع و سپس آناستوموز داده شد. گروه 3: در این گروه طی
عمل جراحی روی پای چپ حیوان، عصب سیاتیک قطع و رها گردید. در این گروه
عمل انتقال تاندون صورت پذیرفت. گروه 4: در این گروه طی عمل جراحی روی پای
چپ حیوان، عصب سیاتیک قطع و سپس آناستوموز داده شد. در این گروه عمل انتقال
تاندون صورت پذیرفت. ارزیابی بیومکانیکی و پاتولوژیکی 45 روز پس از جراحی
روی نمونه های استخوانی و عضله صورت گرفت. طی نتایج بیومکانیک بدست آمده
از تحقیق حاضر، در پارامتر خمش پذیری، در پای چپ گروه هایی که انتقال تاندون در
آنها صورت گرفته است، نیاز به قدرت خمش کمتری نسبت به گروههایی است که
انتقال تاندون در آنها صورت نگرفته است. همچنین در پارامتر گشتاور شکست، در
پای چپ گروه هایی که انتقال تاندون در آنها صورت گرفته است، نیاز به قدرت
شکست بیشتری نسبت به گروه هایی است که انتقال تاندون در آنها صورت نگرفته
است. این امر بدلیل وزن گیری اندام است که میزان کلسیم در گروه هایی که انتقال
تاندون در آنها داریم نسبت به ماتریکس بالاتر است. در نتایج پاتولوژیک بدست آمده
از تحقیق حاضر، نکروز زنکر و آتروفی عضلانی در هر دو گروه قابل مشاهده بود ولی
حدت آن در گروه یک بیشتر از گروه چهار ارزیابی شد. در مواقعیکه وزن گیری انجام
نمی شود، بدلیل استئودیستروفی میزان کلسیم نسبت به ماتریکس کمتر می شود. نتیجه
اینکه استفاده از دو روش جراحی؛ آناستوموز عصبی و انتقال تاندون با یکدیگر نتیجه
بهتری در عملکرد اندام های فلج شده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biomechanical and histopathological evaluation of two surgical methods, nerve anastomosis and tendon transfer with each other in function of rabbits limbs

چکیده [English]

Tendon transfer is to change the natural location to a new location for attachment of a tendon of
a muscle's activity. This study was conducted to biomechanical and histopathological evaluate
the function of rabbits drop foot which were operated for nerve anastomosis and tendon transfer
with each other. Twenty white New Zealand male and healthy rabbits were chosen and divided
in to 4 groups. First group (Witness): were operated and only cut the sciatic nerve. Second
group: were operated and cut the sciatic nerve, then anastomosed. Third group: were operated
and cut the sciatic nerve, then tendon transfer were done whit out any Anastomosis. Fourth
group: were operated and cut the sciatic nerve and then anastomosed. Then tendon transfers
were done. Biomechanical evaluation in day 45 after surgery on bone samples. In biomechanical
assessment, about stiffness factor, those groups which operated by tendon transfer method, we
need less power. About fracture, in those groups which operated by tendon transfer method,
more force in necessary to break. In those groups which operated by tendon transfer method, the
rate of calcium is much more than matrix because their feet can tolerate their weight in
comparison, in those groups which operated without tendon transfer; the rate of calcium is less
than matrix because of osteodystrophy. In pathological assessment, zenker necrosis and atrophy
in both groups were detected but the acutness in witness group is more obviously. It could be
claimed that utilizing two surgical methods; nerve anastomosis and tendon transfer with each
other had more effect on function of paralyzed limbs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendon Transfer
  • Nerve Anastomosis
  • Rabbit