بررسی حضور آنتی بادی های سرمی ضد ویروس آنفلوانزای مرغی تحت تیپ H9N 2 درجمعیت انسانی منطقه اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ویروس های خانواده ارتومیکسوویریده (ویروس های آنفلونز ا) عامل عمده ای در ایجاد
بیماری و مرگ و میرناشی از بیماری تنفسی درجمعیت انسانی به شمار می روند . با توجه به این که تحت تیپ H9N2 عامل ایجاد بیماری آنفلونزای مرغی در جمعیت طیور ایران در چند سال اخیر بوده است. تاکنون مطالعه ای در راستای بررسی میزان شیوع
سرمی ویروس آنفلونزای مرغی در جامعه انسانی به خصوص افراد مرتبط و غیر
مرتبط با صنعت طیور منطقه اردبیل نشده بود . لذا این تحقیق جهت بررسی حضور آنتی بادی های سرمی ضد ویروس آنفلونزای مرغی تحت تیپ H9N2 در گروه های مختلف انسانی از اوایل آبان تا اوایل اسفند ماه سال 1388 انجام شده است.تعداد 311 نمونه سرم خون از دو گروه بیمار و سالم با جنس و رده های سنی مختلف شامل 86
نمونه سرم خون بیماران با عوارض تنفسی بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) ، 88
نمونه سرم بیماران بدون عوارض تنفسی بستری در بیمارستان، 41 نمونه سرم
دامپزشکان و واکسیناتورهای دامپزشکی، 44 نمونه سرم پرسنل بهداشتی شاغل در
بیمارستان و 52 نمونه سرم مرغداران و کارگران مرغداریها و کشتارگاه های طیور جمع آوری گردید.عیار آنتی بادی های ضد ویروس آنفلوانزای مرغی تحت تیپ H9N 2 توسط آزمایش HI اندازه گیری شد. اطلاعات آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در گروه بیماران 37/2%با عیار سرمی 10/74± 22.03 از افراد با عوارض تنفسی بستری در بیمارستان و 23/9% با عیارسرمی 10/41 ± 21/88 ازافراد بدون عوارض تنفسی بستری در بیمارستان مثبت بودند .درگروه سالم 29/3% باعیار سرمی 10/59 ±21/14 از دامپزشکان و واک سیناتورها ،18/2%با عیار سرمی 10/00±20/00از پرسنل بهداشتی شاغل در بیمارستان و 15/4%با عیار سرمی 11/35±26/02 از مرغداران و کارگران مرغداریها وکشتارگاه های طیور نسبت به تحت تیپ H9N2 ویروس آنفلوانزایA واکنش سرمی مثبت نشان دادند (HI titers≤1/20) در گروه های بیمار و سالم بیشترین فراوانی واکنش مثبت سرمی در گروه سنی زیر 30 سال 26/5% و جنس مردان 27% و کمترین آن درگروه سنی46-60 سال 22/4% و جنس زنان 23/6%به دست آمد که از لحاظ آماری معنی دار نبودند (P>0.05)نتایج این مطالعه حاکی از تماس گروه های مختلف جمعیت انسانی با تحت تیپ H9N2 ویروس آنفلونزا بود که این عفونت در بیماران با عوارض تنفسی بستری در بیم ارستان بیشتر مشاهده گردید ،همچنین از لحاظ شغلی نیز در گروه
سالم،دامپزشکان و واکسیناتورها بیشترین موارد تماس را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A serological study of antibodies to H9N2 Avain Influenza Virus in Human Population of Ardabil area, Iran

چکیده [English]

Orthomixoviridae family viruses (Influenza viruses) are major cause of death in human with
respiratory diseases. Although avian influenza in iranian chickens are associated with H9N2
subtype, there was not any study for seroprevalence of H9N2 avian influenza virus in human of
ardabil area as yet. This study was to carried out to determined antibodies to H9N2 avian
influenza virus in different human populations during November to February 2010 in Ardabil
area, which is situated in the northwest of Iran.Antibodies against H9N2 virus were measured
using HI test in 311 sera from two populations (patient and healthy) with different sex and agegroups
including 86 serum samples of patients hospitalized with clinical symptoms of
respiratory disease, 88 sera of patients hospitalized without respiratory complications , 41 sera
of veterinarian and vaccinators, 44 sera of hospitalized medical personnel who related to health
profession, and 52 sera of farmers, poultry-farm and slaughter-house workers. Data was
evaluated with SPSS.The results of the HI test showed that in patients: 37.2% with 22.03±10.74
titer of the patients hospitalized with clinical symptoms of respiratory disease and 23.9% with
21.88±10.41 from patients hospitalized without respiratory complications, in healthy: 29.3%
with 21.14±10.59 titer from veterinarian and vaccinators, 18.2% with 20.00±10.00 titer from
hospitalized medical personnel who related to health profession and15.4% with 26.02±11.35
titer from farmers ,poultry-farm and slaughter-house workers were positive (HI titers ≥1/20).
Seroprevalence of 27.0% and 23.6% were determined in male and female, respectively
(P≥0.05).The highest and lowest seroprevalence among four age-groups of two human
populations (patient and healthy) were observed in 30≤ (26.5%) and 46-60 (22.4%) years,
respectively, (P≥0.05). According to results of this study, different groups of humans were
contacted with H9N2 avian influenza virus that the highest contact was detected in patients
hospitalized with respiratory complication and in regard to occupation was observed in
veterinarian and vaccinators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avian influenza
  • H9N2 subtype
  • Human
  • Ardabil