بررسی آسیب شناسی آبشش ماهی بیاح( Liza Abu)تحت تاثیرآلودگی آب خور موسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

آلودگی دریا یکی از نگرانی های اصلی کشورهای حاشیه خلیج فارس است که
روزانه مقادیر زیادی از آلاینده هایی نظیر مواد نفتی وفلزات سنگین را دریافت
می دارد. در این مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژی آبشش جهت ارزیابی تاثیر آلودگی آب خور موسی بر سلامتی ماهی بیاح Liza Abu مورد استفاده قرار گرفت. در این راستا از پنج ایستگاه در خور موسی شامل : 1) پتروشیمی، 2)جعفری، 3) اسکله نفتی مجیدیه، 4) غزاله و 5) زنگی نمونه برداری از ماهی بیاحانجام شد. آبشش های 50 عدد ماهی بیاح به آرامی برداشته و پس از ثبوت در
محلول بوئن و طی مراحل معمول تهیه مقاطع بافتی، قالبگیری و برش داده
شدند. مقاطع بافتی 5 میکرومتری پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین/ ائوزین، با
استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی گردید. تغییرات پاتولوژیکی مشاهده شده
عبارت بودند از: هیپرتروفی و هیپرپلازی سلول های اپیتلیالی، ادم تیغه ای،
چسبندگی تیغه ها، افزایش تراکم سلول های موکوسی و کلراید و آنوریسم تیغه ای.
بررسی شاخص تغییرات هیستوژاتولوژی در آبشش ماهی بیاح در هر ایستگاه
نشان داد میزان این شاخص در بافت آبشش در ایستگاه پتروشیمی به طور معنی داری از سایر ایستگاه ها بیشتر است (pمی باشد. کمترین مقدار این شاخص نیز در خور زنگی مشاهده شد. نتایج این
تحقیق نشان داد که بررسی تغییرات آسیب شناسی، ابزار مناسبی جهت ارزیابی اثر
آلاینده های محیطی خورموسی بر آبزیان این خور می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of pathology in the gills of Abu mullet (Liza abu) affected by Musa creek water contamination

چکیده [English]

Marine pollution is one of the main concerns of countries surrounding the Persian Gulf which
receives a great deal of contaminations such as petroleum chemicals and heavy metals daily. In
this regard, histological changes in gill were used as a biomarker to evaluate the health of the
marine fish species Liza abu, collected from different sampling sites in Mussa creeks. In the
present study, 50 L. abuwere collected from different sampling sites in Mussa creeks including:
1. Petrochemical, 2. Gaafari, 3. Magidieh, 4. Ghazaleh and 5. Zangi. The gills of fish were fixed
in Bouin‘s solution for 12 h. Five-micrometer thick sections were obtained and were stained in
hematoxylin/eosin for examination in light microscopy. Pathological changes in the gill of Liza
abu species including hypertrophy and hyperplasia of the lamellar cells, oedema, lamellar
fusion, increase of mucus and chloride cells. Histopathological alteration index was determined
on the basis of frequency of pathological changes in gill species Liza abu. The most amount of
HAI for gill were observed at the Petrochemical station (p<0.05). It is probably due to extensive
various petrochemical industries which surrounding this part of creek and a great deal of
contaminations such as petroleum chemical and heavy metals daily discharge into it. The least
amount of HAI was related to Zangi station. The result obtained in the present study showed
that the environmental contaminants in Mussa creek coused to neumerous histopatholigical
alternations in gills of Liza abu species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gill
  • Musa creek
  • Histopathology
  • Liza Abu