مطالعه اثرات بی دردی و ضد التهابی عصاره گیاه گل ابریشم در موش صحرائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

عصاره پوست گل ابریشم که از طریق حل کردن آن در نسبت برابری از پترولیوم
اتر، اتیل استات و متانول به دست می آید، در غربالگری های فارماکولوژیک به
کار می رود. هر گروه درمانی حاوی 6 موش رت بود. در تست ادم پنجه موش صحرایی در اثر تزریق ماده کاراگینان صحرایی در اثر تزریق ماده کاراگینان عصاره گیاه به میزان 400mg/kg در پایان 4 ساعت، حجم ادم را به میزان 36/68 درصد کاهش داد (p<0.01)  در writhing testناشی از تزریق استیک اسید، عصاره گیاه به میزان  200 و 400 mg/kg باعث مهار حرکات پیچشی به میزان 39/9 درصد و 52/4 درصد شد. در تست tail-flick به روش حرارت تابشی، 30 دقیقه بعد از تجویز خوراکی 200و400 mg/kg از عصاره خام گیاه باعث طولانی شدن زمان حرکات دم موش به میزان 40/74 درصد (p<0.01) و 61/48 درصد (p<0.01)شد. مطالعه حاضر نشان داد گیاه گل ابریشم اثر قابل توجهی در کاهش درد و
التهاب در روش های استاندارد آزمایشگاهی در موش رت دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Analgesic and Anti-inflamatory effects of Albizia lebbeck extract in rat

چکیده [English]

The extract of the bark of Albizia lebbeck obtained by cold extraction of mixture of equal
proportions of petroleum ether, ethyl acetate and methanol was chosen for pharmacological
screening. Each group consisted of 6 rats. In rat paw edema model induced by carrageenan, the
extract at the 400 mg/kg dose level showed 36.68% (p<0.01) inhibition of edema volume at the
end of 4h. In the acetic acid-induced writhing test, the extract at the 200 and 400 mg/kg dose
level showed 39.9 % and 52.4 % inhibition of writhing, respectively. In radiant heat tail-flick
method the crude extract produced 40.74% (p<0.01) and 61.48% (p<0.01) elongation of tail
flicking time 30 minutes after oral administration at the 200 and 400 mg/kg dose level,
respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Albizia lebbeck
  • analgesic activity
  • inflammation