تأثیر پرلیت بر ریخت شناسی خمل های روده کوچک جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پرلیت جز سنگ های آتشفشانی سیلیسی است که دارای PH خنثی بوده و در دستورالعمل شیمیایی غذا گنجانده شده است . به منظور تعیین اثر پرلیت بر ریخت شناسی خمل های روده کوچک جوجههای گوشتی سویه راس (308 Ross) انجام گردید . این آزمایش به صورت فاکتوریل 2*4 در قالب طرح کاملا تصادفی با 120قطعه جوجه گوشتی نر در دو تیمار (شاهد و آزمایش) و هر تیمار در 3 تکرار 20
قطعهای انجام شد . تیمار شاهد با جیره فاقد پر لیت و تیمار آزمایش با جیره غذایی حاوی 2 درصد پرلیت تغذیه شدند . در سنین 21,28,36 ,42 روزگی از هر تکرار2 قطعه جوجه انتخاب و در آزمایشگاه از قسمت های مختلف روده کوچک آن ها (1,10,30,50,70,90 درصد طول روده کوچک ) نمونهگیری شد و شکل خمل های روده کوچک بررسی گردید . دادهها با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه وتحلیل آماری در سطح احتمال 5 درصد صورت گرفت . نتایج حاکی از این بود که مصرف
پرلیت موجب تغییرات معنی دار بر شکل خمل ها در هفتهها و قسمت های مختلف روده کوچک جوجه های آزمایشی نسبت به گروه شاهد گردید (Pتأثیر پرلیت بر روده مورد تحقیق واقع نشده است مطالعه زیر طراحی و انجام گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of perlite on morphology of villi in the small intestine of broiler chicks

چکیده [English]

Perlite is among silicon volcanic stones and posses a neutral pH and had been admitted in the
chemical direction of food. An experiment was conducted to study the effects of perlite on
morphology of villi in the small intestine of male broilers. The experimental design was
arranged as randomized complete bocks in 4 * 2 factorial arrangement of treatment. 120 male
broilers of Ross commercial hybrid (Ross 308) was designated into 2 groups (control and
treatment). 3 replicates of 20 birds were assigned to each treatment. Control treatments were fed
base diet and treatment with the same base diet plus 2% perlite.
Animals were slaughtered and different segments of small intestine(at1,10,30,50,70 and 90% of
total length the small intestine) were taken from each replicates (N=2). Morphology of villi was
measured and recorded. Data were analyzed by SAS (P<0.05).
Results: As intake of perlite significantly changed in the morphological of villi at weeks and
sites of the small intestine of the broiler chicks (P<0.05), these data suggested that perlite
administration improves fat digestion and absorption in broiler chicks.
As morphological of villi is responsible for digestion and absorption in the small intestine and as
the effect of perlite administration in the diet of broilers on this morphological of villi had not
been investigated the fallowing work had been designed and performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perlite
  • Morphology
  • villi
  • Small intestine and broiler chicks