اثرات افزودن گلوتامین بر روی برخی از فاکتورهای میکروسکوپیک اسپرم گاومیش بعد از یخ گشایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات افزودن گلوتامین در سطوح مختلف به رقیق
کننده منی گاومیش(تریس- زرده تخم مرغ) بر روی برخی از فاکتورهای
میکروسکوپیک اسپرم بعد از یخ گشایی بود. پنج رأس گاومیش بالغ ( 3 تا 4
ساله) در مرکز تحقیقات و پرورش گاومیش شمال غرب کشور کشور در این
مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند، از این گاومیشها 20 انزال به کمک مهبل
مصنوعی گرفته شد. پس از ارزیابی اولیه نمونهها، رقیقسازی تحت دمای 37
درجه سانتیگراد در پنج تیمار صورت گرفت: 1) رقیق کننده فاقد آنتی اکسیدان (شاهد)، 2) رقیق کننده حاوی 50،25،10 75و 100 میلیمول گلوتامین. منی رقیق شده در نیهای 0/8 میلیلیتری بسته بندی شده و در نیتروژن مایع منجمد شد. یک ماه پس از انجماد نمونهها در بنماری 37 درجه سانتیگراد بهمدت 20
ثانیه رفع انجماد شد. از نظر تحرک پیشرونده تیمار حاوی 25 میلیمول گلوتامین (0/16±63/97)بهترین نتیجه را نسبت به گروههای دیگر داشتند. از نظر درصد سلامت آکروزم تفاوت معنیدار مابین تیمارهای مورد آزمایش ملاحظه نشد درصد حیات اسپرمها در تیمار حاوی 25 میلیمول گلوتامین (0/37± 79/03)نسبت به گروه کنترل (0/40± 52/13)بالاتر بود. مابین تیمارهای آزمایشی، پایینترین درصد حیات در تیمار حاوی 100 میلیمول گلوتامین (0/40± 54/13)بود. در کل میتوان نتیجه گرفت استفاده از مقادیر مناسب گلوتامین در رقیق کننده منی گاومیش، میتواند به بهبود کیفیت اسپرم منجمد گاومیش گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of addition of glutamine to semen extenders on microscopic factors of buffalo bulls sperm after thawing

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effects of the addition of different levels of antioxidant
(glutamine) on buffalo spermatozoa cryopreserved in an egg yolk based extender. Ejaculates were
collected From 5 matures buffalo bulls (four ejaculate per buffalo), were evaluated and diluted at
37°C in one of the following experiments: Tris-egg yolk extender (control), or the same extender
supplemented with 10, 25, 50, 75 or 100 mM glutamine. The semen was loaded into 0.5 ml
straws, cooled and frozen in a manual freezer and subsequently stored in liquid nitrogen. Prior to
evaluation, frozen straws were thawed in a water bath (37◦C for 20 s). Freezing extenders
supplemented with 25 mM glutamine led to higher sperm motility values, compared to the control
and other groups. The addition of antioxidants did not affect acrosomal integrity compared to the
control. The percentage of sperm viability in extender supplemented with 25 mM glutamine was
higher than control group (78.03 ±0.37 & 53.13 ±0.40, respectively). The sperm viability in
extender supplemented with 100 mM glutamine was lower than other glutamine supplemented
groups. In conclusion, addition of glutamine to buffalo semen extender laded to higher frozen
sperm quality in buffalo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sperm
  • buffalo
  • glutamine
  • semen freezing