مطالعه تجربی گرایش بافتی جدایه ایرانی سروتیپB/ 793 ویروس برونشیت عفونی در جوجه های SPF

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بیماری برونشیت عفونی یکی از عوامل بیماریزای مهم صنعت طیور می باشد، که
عمدتاً موجب بیماری تنفسی می گردد اما سویه های مختلف این ویروس می توانند
سایر بافت ها را نیز مبتلا نمایند. هدف از این مطالعه بررسی تجربی گرایش بافتی سروتیپ793/B ویروس برونشیت عفونی در جوجه های SPF بوسیله آزمایش های RT-PCR وPCR آشیانه ای بود در این مطالعه، انتشار بافتی جدایه ایرانی ویروس (793/B )
IR/773/200از سروتیپ 793/B در اندام های مختلف جوجه های SPF مورد بررسی قرار گرفت. چهل و دو قطعه جوجه یکروزه SPF بطور تصادفی به دو گروه 21 قطعه ای تقسیم گردیدند. در سن 12 روزگی جوجه های گروه یک با (EID 10^3)ویروس برونشیت عفونی به روش قطره چشمی آلوده و گروه دو بعنوان گروه کنترل درنظر گرفته شد. نمونه برداری از اندام های مختلف در روزهای 12،10،8،6،4،2 پس از تلقیح انجام گردید جوجه های گروه عفونی شده با ویروس مذکور از روز دوم تا چهارم دچار کزکردگی بودند. ویروس از کلوآک و لوزه های سکومی در روز 12-2 در کلیه روزهای 10-4 ودر بورس فابریسیوس در روزهای 12-4 پس از تلقیح ردیابی شد. در نای نیز ویروس در روزهای 2 و 4 و در تیموس در روزهای 6 و 8 پس از تلقیح ردیابی
گردید. در ریه نیز تنها نمونه های مثبت مربوط به روز 4 پس از تلقیح بود. نتایج مطالعه حاضر نشان دادکه سروتیپ 793/B ویروس برونشیت عفونی به تنهایی نمی تواند منجر به تلفات، علائم شدید بالینی یا کالبدگشائی در جوجه های مبتلا گردد،
اما تکثیر این ویروس در برخی اندام ها می تواند منجر به مستعد شدن پرنده برای ابتلا
به سایر بیماری ها گردد گرایش بافتی؛ ویروس برونشیت عفونی؛ سروتیپ 793/B ,؛ RT-PCR , جوجه های  SPF

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study on tissue tropism of Iranian isolate of infectious bronchitis serotype 793/B in SPF chickens

چکیده [English]

Avian infectious bronchitis virus (IBV) is an important pathogen in poultry flocks, that
primarily induces respiratory diseases, but different IBV strains may also affect the other
tissues. The aim of this study was to investigate the tissue tropism of avian infectious bronchitis
virus strain 793/B in experimentally infected SPF chickens by RT-PCR and Nested-PCR assays.
In this study, tissue dissemination of Iranian isolate IR/773/2001(793/B) of IBV in different
organs of SPF chickens was studied. Forty two one-day-old SPF chicks were divided randomly
into two groups (21chicks per group). At the age of 12 days old the chicks in group1 were
inoculated intra-ocularly with 103EID50 of the 793/B isolate, and group2 was control group. The
samples from various tissues were collected at 2, 4, 6, 8, 10 and 12 days post-inoculation (PI).
The chicks of infected group exhibited depression at 2 to 4 days PI. The IBV virus was detected
in the cecal tonsils and cloaca from days 2-12 PI. Also virus detected in kidneys from days 4-10
PI, and in Bursa of fabricius from 4-12 days PI. In the trachea virus was detected on days 2 and
4 PI and in thymus samples virus was detected on days 6 and 8 PI. The positive sample from the
lungs only was at day 4 PI.
The results of this study indicated that the 793/B serotype of IBV cannot cause mortality, sever
clinical signs or gross lesions in infected chickens, but its replication in some tissues could
expose birds to other micro-organisms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissemination
  • Infectious Bronchitis Virus
  • 793/B serotype
  • RT-PCR
  • SPF chicks

قطعه جوجه یکروزه سن 12 روزگی جوجه های گروه یک با