بررسی آلودگی چشم ماهی کاراس به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم در رودخانه نازلوی شهرستان ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این بررسی، میزان شیوع آلودگی انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم در ماهیان
کاراس رودخانه ی نازلوی شهرستان ارومیه از پائیز سال 1388 تا تابستان سال
1389 بررسی گردید. مجموعاً 43 قطعه ماهی در چهار نوبت در فصول مختلف
سال با تور ماهیگیری صید گردیده و بوسیله ظروف پلاستیکی مجهز به کپسول
اکسیژن به آزمایشگاه انگل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه حمل گردید
و در آزمایشگاه از لحاظ انگل مذکور مورد مطالعه قرار گرفتند. براساس نتایج
بدست آمده 16,27 درصد ماهیان ( 7 قطعه ماهی) به این انگل آلوده بودند که
نشان دهنده در صد بالای آلودگی در ماهیان این منبع آبی می باشد. زیرا مقدار نرمال آن برحسب گزارش سازمان جهانی APHIS veterinary service info sheet
3تا 10 درصد می باشد. براساس بررسی های آماری انجام گرفته درصد آلودگی
در ماهیان آلوده به این انگل، در تغییرات دمای فصول مختلف متفاوت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Diplostomum spathaceum parasit in eye’s of Carassius Carassius fish In Nazlo River of Urmia city

چکیده [English]

In this survey infection of Diplostomum spathaceum in Carassius Carassius fish in Nazlo River
of Urmia city during the spring 1388 to summer of 1389 were studied. Totally 43 numbers of
fish in different season of year from along the river Nazlo were caught by net fishing and
transferred to parasitology laboratory of Urmia Islamic Azad University .In the parasitology
laboratory investigate of parasites. The results indicated that 16.27% of fish (7 fish) showed
infection with this parasite which presents a high rate of infection in the fishes in this water
resource because Diplostomum spathaceum its normal value in terms of the World report
APHIS veterinary service info sheet 3 to is 10 percent .There are significant differences between
the percent of infection depended on the different season of year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasite
  • Diplostomum spathaceum
  • Nazlo river
  • Carassius Carassius fish