بررسی اثرنانوذرات نقره بر زمان ماندگاری زعفران ایرانی با استفاده ازپوشش های بسته بندی نانو103/3 SNP بر خواص میکروبی و رهایش ذرات نانو به محصول نهائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

زعفران ایران به عنوان طلای سرخ در بازارهای جهانی حائز اهمیت می باشد .
یکی از عوامل اصلی در رقابت بازارهای جهانی پوشش های بسته بندی مرغوب
در جهت تقلیل بار میکروبی محصول و افزایش زمان ماندگاری می باشد در این
تحقیق به روی تعداد 10 بسته 5 گرمی زعفران تهیه شده از فروشگاه های
زنجیره ای و معتبر در سطح شهر تهران آزمون میکروبی برپایه استاندارد 2198
(آزمون میکروبی زعفران موسسه استاندارد ایران ) انجام یافته و نسبت به
پوشش های عاری از پوشش نانو که تحت عنوان شاهد بودند، بررسی و مقایسه گردید که در نهایت یکی از انواع پوشش های 3و 5وصفردرصد معادل 4000 PPM توانست بار میکروبی را تا 98 درصد تقیلیل دهد، نتایج فاز دوم طرح نیز ناشی از
عدم رها سازی ذرات نانو به محصول بسته بندی شده نهائی دارد و میزان
رهایش گروه های تحت آزمایش بوسیله آزمون تیترینو سنجش گردید که معادل صفر PPM بوده است، در قسمت دوم طرح تحقیقاتی مذکور به بررسی میزان باقی ماندگی ذرات نانو در محصول بسته بندی شده نهائی بعد از زمان های 1 و
2و 3ماه انجام گردید که پس از انتقال به آزمایشگاه شیمی مواد غذائی توسط
دستگاه اندازه گیری فلزات سنگین (تیترینو مدل 428 ) به بررسی میزان با قی ماندگی ذرات پرداخته شد که نتایج حاکی از باقی ماندگی کمتر از 1PPM در نمونه های تهیه شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of shelf life effect on Iranian saffron with nano packaging SNP 103.3 for microbial properties and Nano particle release

چکیده [English]

Iran's saffron is known as red gold on international markets and one important factor in this
competition is the role of desirable coverage packaging in reducing the load of microbial loads
and increasing the allocated shelf life. This study is based on examination of 10, 5 gram, packs
of saffron available in Tehran's well known chain stores that underwent microbial testing based
on 2198 standard of Iranian standard society for the element of covers without Nano coatings as
testifiers for the comparison purpose. Finally one of the 3 applied coatings the, cover with 4000
ppm percents was able to reduce the microbial load up to 98 percent. The results gained from
second phase of the study were based on the non- release of Nano particles into the packaged
final product which went under Nitrino test which showed 0 percent amount of release.

کلیدواژه‌ها [English]

  • saffron
  • nano particles
  • Microbial Load