جداسازی و شناسایی فلور قارچی ملتحمه چشم سالم در اسب عرب ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پژوهش حاضر به منظور شناسایی قارچ های جدا شده از کیسه ملتحمه اسب ها ی
عرب ایرانی سالم در شهرستان تبریز( شمال غرب ایران) و تعیین اثر جنس و سن
میزبان بر روی فراوانی جدایه ها انجام یافت . 43 راس اسب ( 21 راس ماده و 22
راس نر)، بدون شواهد بالینی از التهاب خارجی چشم، با طیف سنی 1 تا 15 سال
انتخاب و در سه گروه سنی مورد بررسی قرار گرفتند . نمونه ها از هر دو کیسه
ملتحمه چشم اسب ها اخذ شده و در محیط های سابرودکستروز آگار و عصاره مالت
کشت شدند. پلت ها به مدت 10 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد نگه داری شدند نتایج با استفاده از نرم افزار SAS و آزمون های کروسکال والیس و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. 38 راس اسب 88/37%برای کشت قارچی مثبت بودند. از این تعداد 22 راس برای هر دو چشم مثبت بودند. جدایه های قارچی شامل کاندیدا 23/15% پنی سیلیوم 16/84% آسپرژیلوس 15/78% موکور 13/48% آلترناریا 8/42% زودوآلشریا 6/31% کلادوسپوریوم 5/26% رودوتورلا 4/21% کورولاریا 3/15% فوزاریوم 2/10% و تریکودرما 1/05% بودند. جنس و سن اسب تاثیر معنی داری روی فراوانی جدایه ها داشت. گونه های
قارچی جدا شده در این گزارش قابل مقایسه با مطالعات دیگر مناطق است، اگرچه
فراوانی غیر معمول کاندیدا در تحقیق حاضر می تواند ناشی از تفاوت های جغرافیایی
باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of normal conjunctival fungal flora in the Persian Arab horse

چکیده [English]

This study was conducted to identify the fungi isolated from conjunctival sac of clinically
normal Persian Arab horse living in Tabriz, Northwestern Iran and to determine the effect of sex
and age variations on the frequency of isolates. Forty-three horses (21 females and 22 males),
aged 1-15 years, without clinical evidence of external ocular inflammation were selected and
divided into three age groups. Samples were taken from both conjunctival sacs of horses and
seeded on the sabouraud dextrose agar and malt extract agar. Plates were incubated at 25 °C for
10 days. Data were analyzed by Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests using SAS 9.1. Thirtyeight
horses out of 43(88.37 %) were positive for fungi, 22/43 (51.16 %) had positive culture
from both eyes. The isolated fungal species were Candida spp (23.15 %), Penicillium spp (16.84
%), Aspergillus sp (15.78 %), Mucor spp (13.48 %), Alternaria spp (8.42 %), Pseudallescheria
spp (6.31%), Chladosporium spp (5.26%), Rhodotorula spp (4.21 %), Curvularia spp (3.15 %),
Fusarium spp (2.10 %) and Trichoderma sp (1.05 %). There was significant effect of horse sex
and age on frequency of fungal isolation. The fungal species isolated are comparable with
studies performed in other countries, although the frequency of Candida isolation was so higher
which may reflect a geographic difference

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungal Flora
  • Conjunctiva
  • Persian Arab Horse