مطالعه تجربی عفونت همزمان ویروس آنفلوانزایH9N2 و باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های SPF

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این مطالعه بیماریزایی عفونت همزمان ویروس  A/chicken/Iran/m.1/2010) H9N2)و باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT- R87-7/1387) و تمایل این عفونت به بافت های مختلف و همچنین انتشار آن در بدن جوجه های نژاد لگهورن SPF موردبررسی قرار گرفت. همچنین علایم بالینی و ضایعات کالبدگشایی در پرندگان مبتلا ارزیابی شد. چهل قطعه جوجه تفریخ شده از تخم مرغ جنین دار SPF در سن 21 روزگی به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند ( 20 قطعه در گروه آزمایش و 20
قطعه در گروه کنترل). در سن 3 هفتگی جوجه های گروه آزمایش، همزمان به روش قطره چشمی به ویروس H9N2 با عیار EID50 10^6 و باکتری ORT به روش داخل نای به مقدار 1*10^10 CFU آلوده شدند. نمونه گیری از بافت های مختلف در روزهای 14،12،10،8،6،4،2 بعد از آلوده سازی انجام شد. در این مطالعه به منظور بررسی روند انتشار ویروس از روش جداسازی ویروس از طریق تلقیح به تخم مرغ های SPF جنین دار 11 روزه و کشت باکتریایی از سوآب های اخذ شده بر روی محیط کشت
آگار خوندار استفاده گردید. جوجه های گروه آزمایش افسردگی، کم اشتهایی،
ژولیدگی پرها، علایم شدید تنفسی و 15 درصد تلفات نشان دادند. بیشترین علایم بالینی در روز 3 بعد از تلقیح مشاهده گردید. باکتری ORT از سوآب نای در روزهای 2 و 4 پس از تلقیح و از ریه در روز 4 پس از تلقیح جداسازی گردید. اما وجود
باکتری در سوآبهای کبد و قلب در طی کل دوره مطالعه ردیابی نشد. ویروس آنفلوانزا
در روزهای 2 و 4 بعد از تلقیح در ریه و نای جداسازی گردید. همچنین ویروس در
روزهای 2 و 6 بعد از چالش در بورس فابریسیوس ردیابی شد. ویروس تنها در روز
2 پس از تلقیح در نمونه های تیموس وکبد و روز 8 پس از تلقیح در کلیه های
پرندگان مبتلا جداسازی شد. درحالیکه در طی کل دوره مطالعه، ویروس در طحال،
لوزه های سکومی و کلوآک یافت نشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که باکتری و
ویروس به ترتیب از روزهای 6 و 10 پس از تلقیح از هیچ ارگانی جداسازی نشد و همچنین آلودگی همزمان ویروس H9N2 و باکتری ORT منجر به بروز علائم شدید بالینی و ضایعات کالبدگشائی در جوجه های دچار عفونت شد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study on co-infection of H9N2 avian influenza virus with Ornithobacterium rhinotracheale in specific- pathogen- free chickens

چکیده [English]

In this study, pathogenesis of co-infection of (A/Chicken/Iran/ m.1/2010) H9N2 virus and (ORT
-R87-7/1387) Ornithobacterium rhinotracheale bacteria, and tissue tropism and dissemination of
this co-infection throughout the body of SPF chickens were investigated. The clinical signs and
gross lesions of the infected chicks were also monitored. Forty, 21-day-old SPF chicks were
divided randomly into two groups (20 chicks in the experimental and 20 chicks in the control
group). At the age of three weeks, the chicks in the experimental group were inoculated by eyedrop
with the virus of 106 EID50 and intratracheally with the bacteria of 1 ×١٠١٠CFU. The
samples from various tissues were collected at 2, 4,6,8,10,12 and 14 days post-inoculation
(DPI). We used culture on blood agar for detection of the bacteria and isolation assay in
embryonated chicken eggs (SPF) to evaluate virus dissemination. Experimental group chickens
exhibited depression, reduced appetite, ruffled feathers, more severe respiratory signs and 15%
mortality. The most remarkable clinical signs appeared on day 3 PI. H9N2 was detected in the
lungs and trachea on days 2 and 4 PI. The virus was also found in the Bursa of fabricius on days
2 and 6 PI. The H9N2 virus was observed only on day 2 PI in Thymus and Liver, and only on
day 8 PI in Kidneys. We could not trace the virus in the spleen, cecal tonsils and cloaca during
study. ORT was isolated in the swabs of trachea on days 2 and 4 PI. The bacteria was also
found in the lungs on day 4 PI.But ORT was not detected in swab samples taken from heart and
liver during study. The Results of this study indicated that H9N2 virus and ORT bacteria was
not detected from days 6 and 10 PI, respectively and also concurrent infectious with H9N2 virus
and ORT bacteria could exacerbates clinical signs and gross lesions in infected chickens

کلیدواژه‌ها [English]

  • H9N2 Influenza Virus
  • Ornithobacterium Rhinotracheale
  • Co-Infection
  • Tissue Tropism
  • SPF chickens