اثر اسانس گل میخک(Eugenia cairyophillata)بارگذاری شده بر نانوذرات آهن روی شاخص های آنزیمی و بافت شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر اسانس گل میخک بارگذاری شده بر نانو ذرات
آهن روی شاخصهای آنزیمی و بافت شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان می
باشد. در بررسی حاضر 64 عدد ماهی قزل آلایرنگین کمان با میانگین وزن 24±155/8 در چهار گروه دسته بندی شدند. 3 گروه از ماهیان با غلظت های 2،25 و 50 قسمت در میلیون اسانس گل میخک بارگذاری بر نانوذرات آهن بیهوش شدند
و گروه چهارم به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. زمان های رسیدن به مراحل
مختلف بیهوشی اندازه گیری و ثبت شد. ماهیان پس از بیهوش شدن به تانک های
جداگانه منتقل شده و در ساعات 3 و 24 پس از بیهوشی از گروه های مختلف به شیوه
قطع ساقه دمی خون گیری به عمل آمد. پس از جدا نمودن سرم پلاسما توسط سانتریفیوژ، مقادیر آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) نمونه های پلاسما اندازه گیری شد. بافت های کلیه، کبد، طحال، مغز، آبشش و قلب ماهیان خونگیری شده نیز خارج و جهت بافت شناسی نگه داری گردید.
نتایج نشان داد بیهوشی با غلظت های مختلف اسانس میخک بارگذاری شده بر نانوذرات آهن تغییرات معنی داری در میزان آنزیم های AST و ALT ندارد (P<0.05) همچنین بررسی میکروسکوپیک مقاطع تهیه شده از بافتهای مختلف اثرات جانبی قابل توجهی نشان نداد. با توجه به این که دوز 10PPM مطالعه حداقل دوز مورد نیاز برای بیهوشی ماهی قزل آلای رنگین کمان تشخیص داده شد می توان بیان داشت حتی
غلظتهای 5 برابر دوز توصیه شده نیز موجب آسیب بافتی در ماهی
قزل آلای رنگین کمان نمی شود. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد ایمنی
و کارایی اسانس میخک با بارگذاری روی نانوذرات آهن به شکل معنی داری افزایش
می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of clove oil essence loaded on iron nanoparticles on aminotransferase enzymes and some tissues in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

چکیده [English]

In the present study 64 speciment of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with a mean weight
155.8±24 g and mean length of 23.7±2 cm randomly allocated in four groups. Fish of three
groups were immersed in water contained 10, 25, 50, and 100 ppm clove (Eugenia
caryophillata) oil essence loaded on iron nanoparticles to induce anesthesia in them, and fourth
group was as indicator. Loss of equilibrium, light anesthesia, regaining equilibrium and
complete recovery times were precisely recorded. Fish were transferred into separate tanks after
anesthesia, and the blood samples were collected by cutting of the caudal peduncle from 4
groups at 3 and 24 hours after recovery times. Blood samples were centrifuged and the
biochemical indices determined in blood plasma included AST and ALT by spectrophotometer.
Brain, kidney, branch, heart, lien and liver tissues were extracted and fixed in phosphate buffer
for histopathology. Results indicated that anesthetizing with different concentrations of clove oil
essence loaded on iron nanoparticles have no significant effects on amounts ALT and AST in
rainbow trout. Also microscopic study of prepared sections from different tissues showed no
remarkable side effects. Because recommended dose for induction anesthesia in rainbow trout
was 10 ppm in this research, therefore fivefold of recommended have no side effect even. A
comparison result of this research by results of other researches is indicating that clove oil
essence after loading on iron nanoparticles become more safe and effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aminotransferase Enzymes
  • Anesthesia
  • Clove Oil Essence
  • iron nanoparticles
  • Rainbow trout