تشخیص و ردیابی مایکوپلاسما سینوویه از مرغداری های صنعتی بااستفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بر اساس ژنvlhA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مایکوپلاسما سینوویه مهمترین عامل بیماریزا در ماکیان است و همه ساله
خسارات اقتصادی قابل توجهی را متوجه صنعت طیور در ایران می سازد. مایکوپلاسما سینوویه قادر به بیان لیپوپروتئین هماگلوتینین متغیرvlhA 
Variable lipoprotein hemagglutinin A می باشد که نقش مهمی در ایجاد بیماری ایفا می کند. هدف اصلی این مطالعه تشخیص و شناسایی جدایه های مایکوپلاسما سینوویه بر اساس ژنvlhA  بود. از گله های طیور صنعتی سه استان (تهران، مرکزی و قزوین) که دارای علائم مشکوک به آلودگی بودند، توسط
سوآپ های کتانی و از شکاف حلقی کامی، نای و کیسه های هوائی نسبت به
نمونه گیری اقدام شد. در این مطالعه ضمن جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما با استفاده از روش کشت و آزمون PCR جنس مایکوپلاسما، نسبت به آزمون PCR برای ناحیه محافظت شده ژن vlhA مایکوپلاسما سینوویه نیز مبادرت گردید و بدین ترتیب علاوه بر پرایمرهای اختصاصی جنس مایکوپلاسما از جفت پرایمر مربوط به ناحیه محافظت شده انتهای آمینی ژن مربوط به ناحیه محافظت شده انتهای آمینی ژن vlhA استفاده گردید. در نتایج مشاهده شد که محصول PCR تولیدی برای پرایمرهای اختصاصی ژن vlhA در نمونه های مثبت مایکوپلاسما سینوویه، 350-400 جفت بازی برای هر جدایه بر روی ژل الکتروفورز تشکیل داده شد و از بین 43 نمونه مورد مطالعه، در روش کشت، 28 (65%) نمونه مثبت مشاهده گردید و در آزمون PCR جنس مایکوپلاسما، 33 (76%) نمونه و همچنین 24 (55%)نمونه در آزمون PCR ژن vlhA مایکوپلاسما سینوویه، مثبت گزارش شدند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که آزمون PCR در ناحیه́ 5 ژن vlhA مایکوپلاسما سینوویه جهت شناسایی جدایه ها کاربردی بوده و همچنین به علت دربرداشتن نواحی RII ،RI و ناحیه پلی مورفیسم ،RIII با کارایی و حساسیت بالا، می تواند جهت تشخیص و ردیابی گونه مایکوپلاسما سینوویه مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnosis and detection of Mycoplasma Synoviae from commercial poultry flocks using polymeras chain reaction (PCR) based on amplification of VlhA gene

چکیده [English]

Mycoplasma Synoviae is a major avian pathogen and cases many economic losses on poultry
industry in Iran, Mycoplasma Synoviae synthesizes Variable lipoprotein heamagglutinin(VlhA),
is believed to play a major in pathogenesis of the disease. The objective of the present study was
to diagnosis and detection of Mycoplasma Synoviae isolates based on the vlhA gene.This study
was designed to detect MS through culture isolation and polymerase chain reaction (PCR) assay
to demonstrated the involvement of MS infection in trachea and the lung/air sac samples taken
from commercial poultry flocks of provinces: Tehran, Qazvin and Markazi with clinical signs
of the disease. Moreover the specific primers to the Mycoplasma genuse from the primes
complementary to the single-copy conserved 5´ end of vlhA gene were used for detection of MS
by vlhA-PCR. PCR results, in addition to identification of Mycoplasma specie, revealed
variable sizes of 350-400bp for each isolates. Of the 43 swabs 28(65%) yielded one of the
potentially pathogenic Mycoplasmas evaluated for using PPLO agar culture diagnostic method,
and 33(76%) yielded one of the potentially pathogenic Mycoplasmas evaluated for Mycoplasma
genuse PCR as diagnostic metod and 24(55%) swabs yielded Mycoplasma Synoviae for using
vlhA PCR as diagnostic metod. The results of this study demonstrated that PCR based on
amplification of conserved 5́ end of vlhA gene is an efficient tool for detection of Mycoplasma
Synoviae isolates, as well as due to contain of RI, RII and RIII regions its can with top sensitive
and operative, be used for to diagnosis and detection of Mycoplasma Synoviae isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycoplasma Synoviae
  • Variable Lipoprotein Heamagglutinin
  • VlhA Gene
  • PCR
  • Isolation
  • Diagnosis
  • detection