کرمهای انگل ماهیان تالاب چغاخور استان چهارمحال و بختیاری و معرفی گونه جدید Tylodelphys clavata von Nordmann1832

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مجموعا 12 گونه انگل شامل شش گونه منوژن از جنسهای Dactylogyrus و،Gyrodactylus سه گونه انگل دیژن از جنسهای ،Diplostomum Tylodelphys و Ornithodiplostomum همچنین سه گونه سستود شامل گونه هایی از Kawia و Bothriocephalus و نمونه ای از راسته Pseudophyllidea از اندامهای مختلف ماهیان جدا شد و پس از ثبوت، نمونه ها با توجه به شاخص های مر فولو ژیک ، مرفومتریک و مرفومریستیک در حد جنس و گونه تشخیص داده شدند . از مجموع 133 ماهی بررسی شده 57/1 درصد دارای آلودگی انگلی و 42/9 درصد فاقد آلودگی بودند که در این میان بیشترین درصد آلودگی مربوط به گونه های Diplostomum spathaceum و Tylodelphys clavata بترتیب با 41/3 و 21/8 درصد بود . یافته جدید این Ornithodiplostomum sp به انگلهای ماهیان آب شیرین ایران و معرفی ماهی کپور پوزه دار و ماهی گورخری بعنوان میزبانان جدید بترتیب برای انگلهای Bothriocephalus gowkongensis و Ornithodiplostomum sp است

کلیدواژه‌ها