مطالعه مقایس های اثر مانان الیگوساکارید وآویلامایسین بر عیار آنتی بادی واکسنB1 نیوکاسل در جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

با افزایش و بهبود سطح ایمنی می توان مقاومت و پاسخ جوجه های گوشتی را
در قبال عفونتها و بیماری های مختلف، برنامه های واکسیناسیون و فاکتورهای
تولیدی ارتقاء بخشید. هدف از انجام این مطالعه، بررسی مقایسه ای آویلامایسین و مانان الیگوساکارید(MOS یا ایمونووال) بر بهبود سطح ایمنی هومورال جوجه های گوشتی می باشد. در این مطالعه 36 قطعه جوجه گوشتی نژاد کاپ
(شرکت سبز دشت شبستر) در 3 گروه 120 تایی کاملا مشابه، با 4 تکرار 30 تایی در هر گروه انتخاب و در یک واحد مرغداری در منطقه علیشاه شبستر
تقسیم گردیدند. در گروه آزمایش 1 به مقدار 1 کیلوگرم در تن ایمونووال (تولید
شرکت دارو گستر) و در گروه آزمایش 2 به مقدار 100 گرم در تن آویلامایسین
(تولید شرکت بهرود اترک) به جیره پایه افزوده گردید ولی گروه کنترل تنها از
25 دوره پرورشی (یعنی یک روز ،17 ، جیره پایه تغذیه گردید. در روزهای25،17،9 دوره پرورشی (یعنی یک روز قبل و 7 و 14 روز بعد از تجویز اولین واکسن B1 نیوکاسل) از هر گروه 40 قطعه جوجه به صورت کاملاً تصادفی انتخاب گردید و نمونه خون از آنها اخذ
گردید. سپس میزان آنتی بادی های ایجادی در سرم بر علیه واکسن نیوکاسل در هر سه نوبت 25،17،9 روزگی، بوسیله روش تست مهار هماگلوتیناسیون تعیین گردید. بعد از تجزیه و تحلیل آماری بوسیله نرم افزار SPSS
(version:12)عیار آنتی بادی های سرمی گروه های مختلف بوسیله تست مهار هماگلوتیناسیون در روزهای 9 (0.28+ 2.08 در گروه کنترل، 0.23+2.03 درگروه آزمایش 1 و 0.23+2.03 در گروه آزمایش 2) و 17 دوره پرورشی 0.32 ±5.01 در گروه کنترل 0.27 ±5.27 در گروه آزمایش 1 و 0.20±5.13 در گروه آزمایش 2) از نظر آماری اختلاف معنی داری را نشان نمی داد (P>0.05) در حالیکه نتایج حاصل از تست مهار هماگلوتیناسیون در روز 25 دوره پرورشی (0.44 ±5.04 در گروه کنترل، 0.47 ± 5.87 در گروه آزمایش 1 و  0.41 ± 5.61 در گروه آزمایش 2) نشان دهنده وجود اختلاف آماری (P<0.05 ) بین گروه آزمایش 1 و 2 با گروه کنترل بود، ولی بین دو گروه آزمایش 1 و 2 اختلاف آماری مشاهده نگردید، گرچه عیار آنتی بادی در گروه آزمایش 1 (ایمونووال) 0.26 لوگ افزایش را نسبت به گروه آزمایش 2 (آویلامایسین) نشان می داد. نتایج مقایسه تکرارها در هر گروه اختلاف معنی داری را بین تکرارهای هر گروه نشان نمی داد (P>0.05 ) ایمونووال (MOS )به عنوان یک فرآورده طبیعی به نحوه چشمگیری قادر است توانایی تولید آنتی بادی ضدB1 را در پاسخ به واکسن B1 نیوکاسل بهبود ببخشد و از طرفی به علت اینکه هیچگونه باقی مانده دارویی در گوشت طیور بجای نم یگذارد، میتواند به عنوان
یک جایگزین مناسب برای نسل آنتی بیوتیکهای محرک رشد باشد 

کلیدواژه‌ها