جداسازی و ارزیابی فعالیت برخی از باکتریهای شاخص اکسید کننده آمونیاک، نیتریت و نیترات از مزارع پرورش ماهیان گرمابی در استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از مشکلات عمده در پرورش ماهیان گرمابی، افزایش گازهای سمی نظیر
آمونیاک، نیترات و نیترات بوده که افزایش گازهای فوق باعث بیماریهای
مختلف در ماهی شده و تلفات بالایی را بدنبا ل خواهد داشت . هدف از انجام
این تحقیق ، جداسازی آن دسته از باکتریهای اکسید کننده آمونیاک ، نیتریت و نیترات می باشد که توانایی رشد در شرایط هوازی و بی هوازی و PH محدوده خنثی را دارند . پس از نمونه برداری از رسوب و آب و کشت آنها در محیط
کشت نیتروزوموناس مدیوم و محیط کشت استنیر مدیوم بهینه شده و انکوباسیون در دمای 30-25 C به مدت 6-4 روز، میزان کدورت حاصله مورد ارزیابی قرار گرفته و کشت نهایی در محیطهای نیتروزوموناس مدیوم و استنیر مدیوم حاوی 15% آگار انجام و کلنی های رشد یافته شناسایی شدند برای ارزیابی میزان اکسیداسیون آمونیاک و نیترات ، مقیاسهای مختلف تجزیه
آمونیاک، نیتریت و نیترات (ارلن آزمایشگاهی ، آکواریوم، ونیرو و استخر ) در زمانهای مختل ف مورد ارزیابی قرار گرفت . تاثیر PH,وجود یا عدم وجود هواده و غلظت سه فاکتور فوق بر روند اکسیداسیون نیز مورد آزمایش و
بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایشات نشان داد که باکتریهای اکسید کننده
آمونیاک، نیتریت و نیترات به نامهای سودوموناس آئروجینوز ،ا سودوموناس
استوتزری, سودوموناس فلورسانس, سودوموناس سودوتوبرکلوزیس,
نیتروزوموناس آئروپیه و نیترو باکتر وینوگرادسکی, نیتروزوکوکوس,
نیتروکوکو ، سباسیلوس لیکنی فرمی ، سباسیلوس سوبتیلیس, آلکالی ژنز، اسینتو باکتر جدا شده که توانایی رشد درPH=7-8 و دمای 25 تا 30 را داشته و قادر به تبدیل نیترات به نیتریت و در نهایت نیتروژن بوده و فعالیت
این باکتریها در بود یا نبود سیستم هواده تغییر معنی داری نشان نمی دهد . با
توجه به توانایی باکتریهای جداشده ، می توان از آنها بعنوان باکتریهای
پروبیونت، در کنار باکتریهای شرکت کننده در فرآیند نیتریفیکاسیون و
دنیتریفیکاسیون در بسته های پروبیوتیک استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها