بررسی زخم معده در اسب عرب به روش آندوسکوپی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

آندوسکوپی معده بر روی 24 رأس اسب عرب جهت بررسی معده و اثبات وجود زخم انجام گرفت 62.5% اسبهای تحت مطالعه زخم معده داشتند که 73.33% موارد در ناحیه غیر غده ای و 26.67% در ناحیه غده ای معده بودند. اختلاف بین رخداد زخم در دو ناحیه معده معنی دار بود (P<0.01)ارتباط معنی داری بین رخداد زخم معده و جنس وجود نداشت. زخم معده در دامهایی
که ضد انگل مصرف نکرده بودند بطور غیر معنی داری بیشتر از دامهای مصرف
کننده ضد انگل بود. در اسب هایی که سابقه مصرف طولانی مدت داروی ضد
التهاب غیر استروائیدی داشتند در ناحیه غده ای معده بطور معنی داری زخم
بیشتری داشتند و رابطه معنی داری بین سابقه مصرف این دارو و محل رخداد زخم وجود داشت (P<0.05) زخم معده در اسبهایی که فعالیت بدنی سنگین داشتند بیشتر از دامهای در حال استراحت و نمایشی بود و بین فعالیت بدنی دامها و رخداد زخم معده رابطه معنی داری وجود داشت (P<0.05)میانگین مقادیر کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم و پروتئین تام سرم و یافت ههای
هماتولوژیک در بین اسبهای مبتلا و سالم اختلاف معنی دار نداشت ولی میزان
فیبرینوژن سرم بطور معن یداری در اسبهای مبتلا به زخم معده بیشتر بود (P<0.05)رخداد قابل توجه زخم معده در اسب عرب اقدامات لازم جهت پیشگیری از عوامل مستعد کننده را ضروری می سازد.

کلیدواژه‌ها