بررسی احتمال بیماری سپتی سمی هموراژیک ویروسی VHS (Viral Haemorrhagic Septicaemia)در تعدادی از مراکز تکثیر و پرورش ماهیان قزل آلای ایران با روش هیستو پاتولوژیکی وآزمایش ملکولی PCR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به منظور بررسی وضعیت آلودگی مراکز تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان کشور (ایران) به ویروس عامل بیماری سپتی سمی هموراژیک ویروسی VHS از تعدادی مراکز تکثیر و پرورش قزل آلای کشور نمونه گیری بعمل آمد .
نمونه های اخذ شده شامل بافت های کلیه ، طحال ، کبد، آبشش ، قلب ، روده و
پانکراس بوده که پس از کالبدگشایی ماهیان از بافت های هدف یاد شده برای هر دو روش آزمایشی (ملکولی) PCR و پاتولوژی نمونه برداری گردید که پس از مقایسه نتایج حاصله از مجموعه کل نمونه های 100 مرکز مورد مطالعه به روش PCR
10مورد مثبت و بقیه منفی بود و در روش پاتولوژی نیز از مجموع کل نمونه 100 مرکز مورد مطالعه تعداد 15 مورد نمونه دارای علایم تیپیک پاتولوژیکی بوده و بقیه فاقد علایم پاتوگنومونیک تشخیص داده شد . نتایج این مطالعه حاکی از پراکنش ویروس عامل بیماری VHS در برخی از مراکز تکثیر و مزارع پرورش قزل آلای کشور بوده و با توجه به نتایج مقایس ه ای این بررسی
لزوم سیاست گذاری نظارت بهداشتی و کنترل و پیشگیری بیماری اجتناب ناپذیر
است. در نهایت نتیجه اینکه، با توجه به محاسن و اختصاصات ویژه هر کدام
یک از رو ش های تشخیصی در این بررسی و مطالعه مق ایسه ای این دو تکنیک تشخیصی در بیماری ویروسی VHS هدف بسیار مناسبی برای ادامۀ مطالعات بر روی پاتوژنیسیتی (بیماریزایی) و جداسازی ویروس عامل بیماری و تعیین
درجه حدّت آن برای اولین بار در ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها