مقایسه روش های الایزا و PCR در تشخیص آزمایشگاهی لوکوز گاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ویروس لوسمی گاو (Bovine Leukemia Virus )از جنس دلتا رترویروس وخانواده رتروویر یده واجد سه 3 ژن ساختمانی اصلی gag,pol,env می باشد. به منظور ردیابی پروویروس BLV در گاوهای آلوده به این ویروس و مقایسه دو روش الایزا و PCR در تشخیص آزمایشگاهی بیماری در ایران این مطالعه در دو مرحله روی 200 نمونه خون کامل و سرم اخذ شده از گاوهای بالای دو
سال در بعضی از نقاط کشور انجام گرفت . در مرحله اول نمونه های سرم به
روش الایزای غیر مستقیم آزمایش شدند که از 200 راس گاو مورد مطالعه تعداد راس واجد پادتن ضد پادگن GP51 ویروس BLV بودند . در مرحله دوم 30 نمونه از دام های سرم مثبت و 20 نمونه از گاوهای به ظاهر سالم (که در
آزمایش الایزا پاسخ سرمی منفی نشان داده بودند ) به منظور ردیابی پروویروس BLV به روش PCR آزمایش شدند که در این آزمایش تمام نمونه های سرم مثبت و 3 نمونه از گاوهای به ظاهر سالم واجد قطعه 427 جفت بازی DNA مربوط به پروویروس BLV بودند.

کلیدواژه‌ها