مقایسه اثرات تضعیفی کتامین وسیپروهپتادین خوراکی برCNS گربه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از مطالعه حاضر مقایسه آثار تضعیف CNS ناشی از تجویز فرم مائی کتامین و سیپروهپتادین به صورت انفرادی و یا توام باهم در گربه بود . تعداد
10 قلاده گربه ولگرد نر و بالغ انتخاب شدند و در مرحله اول دوزهای مختلفی از کتامین (20.40.80 mg/kg) و سیپروهپتادین (1,2,4 mg/kg)به صورت مخلوط با شیر (40ML)یا گوشت (40G)و یا اسپری در زیر زبان تجویز شد. در مرحله دوم دوزهای توام سیپروهپتادین و کتامین را با روش ذکر شده در بالا دریافت نمودند. در هر دو مرحله، آثار تضعیف CNS ناشی از رژیمهای مذکور توسط یک فرد آموزش دیده براساس 5 مقیاس ثبت شدند. تقریباً همه
حیوانات از پذیرش هر دو دارو به صورت مخلوط با شیر و گوشت امتناع
نمودند بنابراین برای تجویز آنها به صورت خوراکی ، از روش اسپری دهانی
استفاده شد . سیپروهپتادین به تنهائی در تجویز به صورت اسپری دهانی، اثر تضعیف CNS مشخص و واضحی در دوزهای تجویز شده در گربه ایجاد نکرد اما کتامین یک تضعیف CNS وابسته به دوز را در دوزهای تجویز شده مختلف نشان داد . همچنین در تجویز توام سیپروهپتادین با کتامین، عمق و طول مدت تضعیف CNS در مقایسه با تجویز انفرادی کتامین افزایش یافت . نتایج نشان می دهد که تجویز کتامین و سیپروهپتادین در مخلوط با شیر و گوشت روش
دارورسانی مناسبی در گربه نمی باشد اما زمانی که کتامین در دهان اسپری می شود (به صورت زیر زبانی ) یک تضعیف CNS قوی و طولانی مدت به دست می آید.

کلیدواژه‌ها