بررسی نقش آنزیم های پروتئولیتیک برخی جدای ههای متعلق به جنس آرتروبوتریس در کنترل زیستی نوزاد عفون تزای همونکوس کونتورتوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در بررسی حاضر وجود آنز یم پروتئاز در سه جدایه آرتروبوتریس الیگوسپور ا،
واریته الیگوسپور ا و سارماتیکا وآرتروبوتریس کلادودس واریته ماکروییدس
مطالعه شد هرسه قارچ واجد پروتئاز بودند ولی میزان پروتئاز بر اساس قرائت
با اسپکتروفتومتر در آرتروبوتریس کلادودس واریته ماکروئیدس بیشتر از دو جدایه دیگر بود واین اختلاف از نظر آماری معنی دار بود(P<0.05).درحالیکه فعالیت پروتئاز در دو گونه دیگر اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند (P>0.05)در مورد اثر مهارکننده ها نشان داده شد مهارکننده اختصاصی قارچ های مورد مطالعه نیست ولی PMSF یا (Phenyl Methyl Sulphonil Fluoride) به عنوان مهار کننده اختصاصی آنزیم پروتئاز در این قارچ ها شناخته می شود (P<0.05).با اضافه کردن غلظت های مختلف مهارکننده های ذکر شده به محیط کشت قارچ آرتروبوتریس الیگوسپورا واریته سارماتیکا در مقایسه با
گروه شاهد اختلاف معنی داری در بی حرکت کردن نوزاد نماتود ها مشاهده نشد(P>0.05).مقایسه مهار کننده ها در سه جدایه قارچ تحت مطالعه نشان داد که در حضور PMSF یک میلی مولار اختلاف آماری معنی داری بین نسبت لاروهای متحرک و بی حرکت درسه جدایه قارچ مورد نظروجود ندارد (P>0.05)و این مهارکننده با غلظت یک میلی مولار توانایی مهار کامل آنزیمهای موجود در محیط را دارد. اما در حضور PMSF 0.1 میلی مولار تعداد لاروهای بی حرکت در ارتروبوتریس کلادودس واریته ماکروییدس بیشتر از دو گونه
دیگر بود. در دو قارچ دیگر یعنی آرتروبوتریس اولیگوسپورا واریته الیگوسپورا وآرتروبوتریس الیگوسپورا واریته سارماتیکا در مجاور 0.1 PMSF میلی مولار اختلاف آماری معنی داری بین نسبت لاروهای متحرک و بی حرکت مشاهده نشد (P>0.05).

کلیدواژه‌ها