بررسی سرمی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های مرغ مادر گوشتی استان گیلان به روش الیزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

اورنیتوباکتریوم باکتری گرم منفی، پلی مورف و میله ای شکل که با بیماری های
تنفسی طیور مرتبط می باشد. این مطالعه جهت تعیین میزان شیوع عفونت
اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های مرغ مادر گوشتی استان گیلان با
استفاده از الیزای تجاری انجام شد. در این مطالعه 460 نمونه سرم از 22 گله
مرغ مادر گوشتی متعلق به 5 شرکت جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که تمامی گله ها نسبت به عفونت مثبت بودند 100%.
آنتی بادی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در 289 نمونه 62/83%از 460 نمونه شناسایی شد. با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون مربع کای، بین سنین مختلف گله و تیتر های آنتی بادی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال ارتباط معنی دار ومعکوس وجود داشت (P<0.05)نتایج دلالت بر شیوع بالای آنتی بادی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در مرغان مادر گوشتی گیلان دارد
 

کلیدواژه‌ها