بررسی اثر کشندگی اشعه گاما بر Escherichia coli (در آب های راکد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تعداد 9 نمونه آلوده، ازمجموع صد نمونه گرفته شده از آ بهای مزارع پرورش
آبزیان و طیور ،جهت آزمایش مورد استفاده قرار گرفت که دسته اول جهت
پرتودهی اشعه به آزمایشگاه فیزیک هسته ای انتقال یافته بعد از پرتودهی ( توسط منبع تاش سزیوم  Cs 137 )به میزان اکتیویته 20 میلی کوری به مدت زمان 6 ساعت مورد تابش قرار گرفتند ) در زمان کمتر از 2 ساعت جهت انجام مراحل
کشت به آزمایشگاه انتقال یافتند و دسته دوم بلافاصله در کنار ژل و یخ به
آزمایشگاه میکروب شناسی منتقل شدند که بعداز انجام مراحل کشت مستقیما بر روی محیط EMB جهت شمارش کلی فورم ها انتقال یافتند . به میزان 1میلی لیتر از هریک از آبهای جمع آوری شده بر روی محیط EMB تلقیح گردید و بعد از 24 ساعت انکوباسیون، کلنی ها از لحاظ وجود E.COLI مورد بررسی قرارگرفتند که این اعمال عیناً بر روی دسته ای از نمونه ها که مورد تابش قرار
گرفته بودند نیز انجام گرفت که به طور قابل توجهی بعد از پرتودهی تعد اد باکتری E.COLI در محیط کشت کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها