مطالعه تأثیر رشد توامان پروبیوتیکها (لاکتوباسیلوس کازئی، بیفیدو باکتریوم آنگولاتوم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) و اشریشیاکولای در شیر استریل تجارتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس کازئی،
بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر سرعت رشد
اشریشیاکولای در شرایط آزمایشگاهی و رشد توامان در شیراستریل تجارتی
بمنظور ارزیابی اولیه تأثیر مصرف پروبیوتی کها در پیشگیری و درمان
مسمویت های غذایی انسان با منشأ اشریشیاکولای م یباشد. ابتدا بداخل 400 میلی لیتر شیر استریل حاوی 1/5 درصد چربی،یک میلی لیتر محلول حاوی 108*1/5 عدد از باکتریهای پروبیوتیک فوق تزریق شد و بعد از 24 ساعت گرمخانه گذاری در دمای 37 درجه سانتیگراد PH و تعداد اشریشیاکولای در هر میلی لیتر از آنها با استفاده از کشت مخلوط در محیط VRBA شمارش شد. این عملیات 10 بار تکرار و میانگین PH و اشریشیاکولای موجود در هر میلی لیتر از کشت انفرادی و کشت های توامان با پروبیوتی کها با استفاده از
آزمونهای آماری مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که رشد
توامان لاکتوباسیلو سکازئی و بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم بطور معنی دار سرعت رشد اشریشیاکولای را مهار می کنند (P<0.01) ولی اثرمهاری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم معنی دار نبوده است (P>0.05).. مصرف محصولات حاوی لاکتوباسیلوس کازئی بهمراه بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم م یتواند در جلوگیری از
بروز عفونت با اشریشیاکولای مفید واقع شود. البته انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه بویژه در شرایط بدن موجودات زنده (In vivo ) ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها