تغییرات فصلی مس خون گوسفندان و میزان مس، مولیبدنم و گوگرد خاک و علوفۀ مرتعی در شهرستان مهاباد - آذربایجان غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به منظور ارزیابی مس سرم گوسفندان در منطقۀ مهاباد از توابع استان
آذربایجانغربی، اقدام به اخذ 200 نمونۀ خونی در آخر هر فصل سال از
گوسفندانی که از مراتع استفاده می نمودند، گردید. نمونه های خاک و گیاه نیز
جهت ارزیابی مقادیر مس، مولیبدن و گوگرد، از مراتع مورد استفادۀ گوسفندان
اخذ گردید . آنالیز شیمیایی نمونه های سرمی نشان داد که در تمامی فصول به جز فصل بهار، مقادیر مس، پائین تر از حد نرمال بوده است . نسبت Cu/Mo در نمونه های گیاهی پائین تر از عدد 2 بود . همچنین میزان گوگرد در گیاهان مرتعی در حدود 1000ppm بود که در دامنۀ بالاتر از حد نرمال 400 PPM قرار داشت. پائین بودن مقادیر سرمی مس و بالا بودن مقادیر مو لیبدن و گوگرد در
گیاهان مرتعی، همه تأئید کنندۀ وجود خطر کمبود مس ثانویه در گوسفندان منقطۀ
مهاباد می باشد.

کلیدواژه‌ها