مطالعه آسیب شناسی پوسیدگس باله دمی مولدین ماهی آزاد دریای خزر در مرکز تکثیر و پرورش آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تعداد30 نمونه باله  دمی از مولدین آسیب دیده در فرمالین 10 درصد تثبیت گردید و مطابق روشهای استاندارد بافت شناسی مقاطع میکروسکوپی 5 میکرونی از بافتها تهیه و به وسیله روش های هماتو کسیلین و ائوزین برای بررسی ضایعات آسیب شناسی و مکالوم-گود پاسچر برای جستجوی کلنی های باکتریایی رنگ آمیزی شدند.بااستفاده از میکروسکوپ نوری هیپر پلازیو اسفنجی شدن سلولهای مالپیکی اپیدرم، افزایش رنگدانه ملائین زیر اپیدرم، تکروز شدید و وسیع اپیدرم و درم ،جداشدن و افتادن اپیدرم در برخی موارد و وجود شکافهایی در اپیتلیوم افزایش موبرگها و پر خونی آنها درناحیه درم، پاسخ آماسی خفیف در منطقه درم پارگی و جداشدن شعاعهای باله مشاهده شد.در مقاطع رنگ آمیزی شده بوسیله رنگ آمیزی اختصاصی باکتری ، کلنی باکتری گرم منفی دیده نشد

کلیدواژه‌ها