تاثیر بتا هیدروکسی بو تیرات و استروژن بر فرایند فاگوسیتوز نوتروفیلهای گاو به صورت in vitro

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف ازاین مطالعه بررسی اثر غلظت های مختلف بتا هیدروکسی بوتیرات (4/8mmol/ml ,2/4mmol/ml , 1/2  )و بتا استرادیول (10ng/ml ,1ng/ml)بر متوسط مقدار فاگوسیتوز و انفجار تنفسی (آزمایش احیا نیترو بلوتترازولیوم یا NBT) نوترو فیل های جدا شده گاو به صورت in vitro بود. بدین منظور نوتروفیل های نمونه خون گاو جدا شده و سپس باهر یک از تیمارهای فوق به مدت 2 ساعت در دمای 37 C انکویه گردید.هر دو آزمایش فاگوسیتوز و NBT در هر دو تیمار انجام شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که غلظتهای ng/ml1 (مقدار پایه ای در سرم)و 10 ng/ml (مقدار حوالی زایمان) بتا استرادیول اثری بر فاگوسیتوز و NBT نوتروفیل گاو ندارد.(P>0.05).در حالیکه ،بتا هیدروکسی بر تیرات با غلظت 4/8mmol/ml (مصرف کتوز بالینی شدید) به صورت خیلی معنی دار (P<0.01)و غلظت 2/4 mmol/ml (مصرف کتوز بالینی) به صورت معنی داری (P<0.05) موجب تضعیف فاگوسیتوز و NBT آنها می گردد.بتا هیدروکسی بو تیرات با غلظت 1/2 mmol/ml (مصرف کتوز بالینی) اثر معنی داری (P>0.05) بر این آزمایش ها نداشت. بنا براین بتاهیدروکسی بو تیرات را می توان از عوامل ایجاد کننده تضعیف ایمنی در گاوهای کتوزی حوالی زایمان دانست.

کلیدواژه‌ها