بررسی میزان آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان برخی مزارع پروشی مناطق نقده،اشنویه و پیرانشهر به متاسر کرانگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین میزان شیوع و آلودگی چشم ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی شهرستانهای نقده ، اشنویه وپیرانشهر به متاسرکر دیپلوستوموم اسپاتاسئوم در فصل تابستان ، پاییز و زمستان بوده است. برای این منظور 275 قطعه ماهی قزال آلای رنگین کمان در اوزان وسنین مختلف به صورت کاملا تصادفی از 21 کارگاه پرورشی اطراف شهرستانهای نقده ، اشنویه و پیرانشهر تهیه شدند. دراین بررسی مشخص گردید ماهیان قزل آلای رنگین کمان در هر سه شهرستان فوق الذکر آلوده به متاسرکر دیپلوستوموم اسپاتاسئوم هستند. میزان آلودگی در شهرستان نقده 4/61 درصد ودر شهرستان اشنویه 5/08 درصد و در شهرستان پیرانشهر 5/81 بود. حداکثر متاسرکر در یک چشم پنج عدد و حداقل یک عدد و مربوط به شهرستان پیرانشهر بود. در آلودگیهای شدید،دیپلوستومیازیس باعث پارگی عدسی و اگزوفتالمی می شود اما در این مطالعه هیچکدام از نمونه های اگزوفتالمی پارگی عدسی نداشتند ولی کوری ناشی از کاتاراکت در یکی از آنها مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها