بیماری مارک در مرغهای گوشتی استانهای خراسان ،اصفهان و تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بیماری مارک یک بیماری ویروسی لنوپرولیفراتیو جوجه ها با اهمیت اقتصادی بوده که توسط یک آلفا هرپس ویروس ایجاد میشود.ویروس های بیماری مارک موجب تضعیف سیستم ایمنی شده وباعث آسیب پذیری بیشتر ماکیان در برابر عوامل بیماریزای دیگر می گردد. این بیماری بیشتر ،مشکل گله های مادر و تخمگذار می باشد و در طیور گوشتی کمتر مطرح می باشد. در این تحقیق 22 گله مرغ گوشتی از کشتارگاههای صنعتی خراسان ، اصفهان وتهران جهت مطالعه آسیب شناسی از بافتهای مختلف و ردیابی سروتیپ یک ویروس مارک از طحال به روش PCR تحت بررسی قرار گرفتند . در شش گله (27 درصد) جراحات ماکروسکوپیک شامل نودلهای توموری در قاعده فولیکول پرها و علائم میکروسکوپیک شامل نفوذ سلولهای پلی مورفیک لنفو بلاستیک در ناحیه درم پوست مشاهده گردید.همچنین واکنش PCR نیز در این گله ها مثبت بودند در هشت گله دیگر با اینکه فاقد علایم ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک بودند ولی در آزمایش PCR مثبت ارزیابی شدند. در هشت گله باقی مانده تمامب علائم ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک و واکنش PCR نیز منفی بودند. با توجه به وجود 27 درصدی بیماری مارک در میان گله های مرغ گوشتی بررسی شده وهمچنین طبیعت ایمنوساپرسیو بودن این ویروس،به نظر می رسد این ویروس نقش عمده ای را در سندرم تضعیف سیستم ایمنی ماکیان ایران به عهده دارد.توصیه می شود به منظور کاهش خسارات اقتصادی ناشی از این بیماری اقدامات پیشگیرانه موثری اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها